Bemiddelaar niet aansprakelijk voor vervallen taxatie

11 augustus 2020 om 09:30

Klant leidt schade als gevolg van diefstal van een trailer met daarin een gedemonteerd paviljoen en inventaris. Tussen de verzekeraar en de klant ontstaat een geschil over de schadevergoeding. De verzekeraar stelt de schade vast op basis van verkoopwaarde en de klant eist herbouwwaarde. Uit de polisvoorwaarden blijkt dat als niet tot herbouw wordt overgegaan, de voortaxatie vervalt. Het ontbreken van een voortaxatie van het gebouw kan daarmee niet tot schade voor de verzekerde hebben geleid. Als er wel een voortaxatie was geweest, zou die zijn vervallen doordat niet tot herbouw is overgegaan. Ook dan zou de schade op basis van verkoopwaarde zijn uitgekeerd. Omdat verder verhaal op de verzekeraar geen soelaas biedt, richt de klant zich op de bemiddelaar.

De feiten

Klant exploiteerde in een demontabel bedrijfspand een horecagelegenheid (paviljoen). Via bemiddeling van ABN Amro heeft de klant bij ABN Amro Schadeverzekering N.V. een bedrijfspolis gesloten. Het paviljoen is in 2005 getaxeerd op een bedrag van € 475.000. Dit bedrag is als verzekerde som voor gebouwen vermeld op het polisblad van de bedrijfspolis. Op het polisblad staat dat het taxatierapport geldig is tot 30 augustus 2011. De inventaris is verzekerd voor een bedrag van € 35.000. 

Onder meer als gevolg van een ernstige ziekte van de eigenaar is de exploitatie van het paviljoen met ingang van 31 mei 2012 beëindigd. Het paviljoen is gedemonteerd en opgeslagen in een trailer. Op 5 maart 2013 is door ABN Amro Schadeverzekering een nieuw polisblad voor de bedrijfspolis afgegeven. Hierop is de verzekerde geïndexeerde waarde van het paviljoen en de inventaris vermeld van € 583.700, respectievelijk € 98.200. Op het clausuleblad is vermeld dat de verzekeraar ermee bekend is dat zowel het gebouw als de inventaris zich bevinden op een oplegger. Op 8 juli 2013 is de trailer gestolen, met daarin het gedemonteerde paviljoen en de inventaris.

Op 24 augustus 2016 hebben de expert en de contra-expert een akte van disakkoord opgesteld en ondertekend. Een derde-expert (arbiter) heeft de schade aan het gebouw vastgesteld op € 155.000 op basis van herbouwwaarde en € 65.000 op basis van verkoopwaarde. De schade aan de inventaris is door hem vastgesteld op € 33.750 op basis van dagwaarde. ABN Amro Schadeverzekering is overeenkomstig de taxatie van de derde-expert tot uitkering aan de klant overgegaan. Ten aanzien van het paviljoen is uitgekeerd op basis van verkoopwaarde. De klant vordert in dit geding dat dat ABN Amro als bemiddelaar is tekortgeschoten in haar zorgplicht. De klant stelt dat zij erop mocht vertrouwen dat bij diefstal de bedragen zouden worden uitgekeerd zoals die op het polisblad van de bedrijfspolis staan vermeld en die zijn terug te voeren op de jarenlange vaste taxatie van het paviljoen en de inventaris.

De beoordeling

Als uitgangspunt geldt dat een assurantiebemiddelaar tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Het is zijn taak te waken voor de belangen van zijn opdrachtgever. De assurantiebemiddelaar moet zijn opdrachtgever tijdig wijzen op de gevolgen die, bij hem bekend geworden informatie, voor zijn klant kunnen hebben. Daarbij gaat het om feiten en omstandigheden die aan de bemiddelaar bekend zijn of die hem redelijkerwijs bekend behoorden te zijn. Daarvan uitgaande mag van een bemiddelaar worden verwacht dat hij zijn opdrachtgever voldoende vaak en voldoende indringend waarschuwt voor de gevolgen van het vervallen van een voortaxatie en moet hij voldoende actief behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van een hertaxatie als daartoe aanleiding is. Hoe frequent en hoe indringend die waarschuwingen moeten zijn en welke hulp voldoende is om te voldoen aan de zorgplicht van de bemiddelaar, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 

ABN Amro stelt dat zij de klant tijdens twee afzonderlijke gesprekken erop heeft gewezen dat de voortaxatie in augustus 2011 zou verlopen. Dat het de verantwoordelijkheid van het verzekerde bedrijf zelf is om de juiste verzekerde bedragen op te geven en dat een onjuiste opgave kan betekenen dat de schade niet of slechts gedeeltelijk zal worden vergoed. Beide gespreksverslagen zijn aan de klant toegezonden. Op 29 maart 2012 is een nieuw polisblad door ABN Amro Schadeverzekering afgegeven, waarop de inmiddels verlopen datum van de voortaxatie is vermeld. Ook staan de polisvoorwaarden die van toepassing zijn vermeld op dit polisblad.

Het staat vast dat de klant niet tot herbouw van het gebouw is overgegaan. De rechtbank is ervan uitgegaan dat ook als een hertaxatie was uitgevoerd, de klant slechts recht zou hebben gehad op uitkering op basis van verkoopwaarde, omdat het paviljoen niet werd herbouwd. Dit oordeel is juist en wordt inhoudelijk door de klant ook niet bestreden in hoger beroep. De inventaris was nooit getaxeerd. ABN Amro is dan ook van mening dat het verwijt dat de klant maakt ten aanzien van de inventaris niet terecht is. De verlopen voortaxatie had alleen betrekking op het gebouw.

De beslissing

Zowel in het vonnis van de rechtbank als bij het beroep bij het hof, worden de eisen van de klant afgewezen. De klant is in het ongelijk gesteld en zal de kosten van het proces moeten betalen.

Wat kunt u doen?

Ook uit dit vonnis blijkt enerzijds dat het belangrijk is dat u als bemiddelaar de voorwaarden die op de verzekering van toepassing zijn goed met de klant doorneemt en deze aan de klant overhandigt. Daarnaast is het belangrijk dat wanneer een taxatie onderdeel is van de overeenkomst, u dit in uw CRM agendeert en de klant tijdig attent maakt op het verlopen van een taxatie. Leg hierbij de klant duidelijk uit wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer er geen nieuwe taxatie wordt uitgevoerd. Anderzijds is het belangrijk dat u uw aantekeningen en gesprekken met de klant goed vastlegt, aan de klant stuurt en deze bewaart in het (digitale) klantdossier. Vraag de klant om een bevestiging dat hij het gespreksverslag heeft ontvangen en gelezen en of het verslag duidelijk is.

Wat kan SVC voor u doen?

Wilt u er zeker van zijn dat uw dossiers niet alleen voldoen aan de Wft, maar dat u ook voldoet aan de (civiele) zorgplicht? Dan kunnen wij een dossiercheck voor u uitvoeren. Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!