Execution only betekent geen advies, alleen bemiddeling

16 juli 2021 om 13:00

Klant heeft in 2016 via zijn tussenpersoon een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gesloten bij Aegon. Een paar jaar na de ingangsdatum van de verzekering heeft de verzekeraar een inkomenstoets gedaan en het verzekerd bedrag naar beneden bijgesteld. De klant stelt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden door hem een ondeugdelijk product te adviseren en hem jaren te laten betalen voor een verzekering die geen dekking biedt en vordert de betaalde premie en kosten voor het abonnement terug. Is dit terecht? 

De feiten 

De tussenpersoon heeft in het kader van een productvergelijking drie offertes voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan de klant toegestuurd. De klant heeft vervolgens een kennis- en ervaringstoets ingevuld en daarbij 14 punten of meer gescoord. Hierdoor kan de verzekering via execution only bij de verzekeraar worden afgesloten.
  
Ook heeft de klant een opdracht tot dienstverlening ondertekend voor een AOV-abonnement (type D). Hierin staat dat de klant maximaal 3 premievergelijkingen ontvangt, waarna de klant zelf een keuze maakt bij welke aanbieder het product wordt afgesloten. De tussenpersoon bemiddelt bij het afsluiten van het product, maar geeft geen advies over het financiële product en of deze past bij de persoonlijke en financiële situatie van de klant. In de opdracht tot dienstverlening is ook een overzicht opgenomen welke abonnementsvormen er zijn en wat de klant per vorm kan verwachten.  

De klant heeft gekozen voor Aegon en de tussenpersoon heeft de aanvraag ingediend. Per 11 april 2016 is de klant verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Op het aan hem verstrekte polisblad van 12 mei 2016 staat Clausule 2408 INKOMENSCLAUSULE. Ook is opgenomen dat verzekeringnemer bekend is dat maximaal 80% van het inkomen mag worden verzekerd. Eén jaar na de ingangsdatum van deze verzekering zal een inkomenstoets plaatsvinden waarbij de winstcijfers over de voorafgaande periode zullen worden opgevraagd (de toetsdatum). Als bij deze toets blijkt dat de verzekerde bedragen te hoog zijn in relatie tot het inkomen zullen de verzekerde bedragen hierop per toetsdatum worden aangepast.”  

Tijdens het jaarlijks gesprek tussen de klant en de tussenpersoon in 2018 is de AOV ter sprake gekomen. In het gespreksverslag is hierover opgenomen dat de verzekerde som, de eigen risicoperiode en eindleeftijd niet geheel meer aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de klant. De tussenpersoon geeft aan te kijken naar de mogelijkheden.  

De tussenpersoon komt hierop terug en geeft aan dat de polis ongewijzigd kan worden voortgezet of wordt naar beneden aangepast. Tot aan het opvragen en ontvangen van de inkomenstoets binnen de gestelde termijn, zal er bij gedekte schade uitgegaan worden van een uitkeringsbedrag zoals nu verzekerd. Na het definitief vaststellen van het juiste verzekerde bedrag is met de verzekeraar overeengekomen dat deze verzekering wordt voortgezet als sommenverzekering. Dit  betekent dat er uitgegaan wordt van het verzekerde bedrag en niet van de werkelijk geleden schade zoals bij een schadeverzekering. Zo sluit de verzekering aan bij de wensen van de klant. 

Er vindt een inkomenstoets plaats. Omdat er volgens de polis maximaal 80% van het inkomen mag worden verzekerd, moet de verzekerde som worden aangepast van € 22.000 naar € 6.876. De tussenpersoon regelt een jaar uitstel van aanpassing van de polis, zodat de inkomenstoets kan worden gedaan op basis van de jaarcijfers van 2019, omdat de klant een beter resultaat verwacht. 

In 2019 heeft de tussenpersoon de klant geïnformeerd dat de verzekeraar op basis van de aangeleverde inkomensgegevens een inkomenstoets heeft verricht. Op basis van deze toets wordt het verzekerd bedrag verlaagd van € 22.000,- naar € 10.320,-.  

De klant kan zich niet verenigen met het standpunt van de tussenpersoon en heeft zijn klacht bij het KiFiD neergelegd. De door de tussenpersoon geadviseerde en door de klant afgesloten verzekering sloot niet aan op de wensen van de klant: een AOV met een vast verzekerd bedrag. Hiermee heeft de tussenpersoon, volgens de klant, zijn zorgplicht tegenover hem geschonden. Daarbij heeft de tussenpersoon nooit verteld dat hij geen advies geeft. Het feit dat de verzekering is gesloten via execution only doet niet ter zake omdat de gesloten verzekering überhaupt niet aan zijn wensen voldoet.  

De beoordeling 

De commissie oordeelt dat de verzekering is gesloten via execution only en dat de klant voldoende op de hoogte is gesteld dat de tussenpersoon hem niet adviseerde bij de totstandkoming van de verzekering. Bovendien moet een verzekerde zijn polisblad goed doorlezen. Op het polisblad is een clausule geplaatst waarin duidelijk is vermeld dat het verzekerd bedrag maximaal 80% van het inkomen dekt bij arbeidsongeschiktheid. Ook naar aanleiding van de jaarlijkse gesprekken is de klant schriftelijk geïnformeerd dat het verzekerd bedrag maximaal 80% van het inkomen dekt en dat de klant daar niet aan voldoet en dat dit gevolgen heeft voor de dekking.  

Ten overvloede merkt de commissie nog het volgende op. De klant heeft niet aangetoond dat hij door de gestelde zorgplichtschendingen schade heeft geleden. Tot aan de inkomenstoets in 2019 bood de verzekering dekking voor het volledige verzekerd bedrag van € 20.000,- bij arbeidsongeschiktheid. Pas na de inkomenstoets is het verzekerd bedrag aangepast. De klant heeft niet aangetoond dat een andere verzekering wel dekking biedt voor het verzekerd bedrag van € 20.000,- bij zijn huidige inkomen. Uit de stukken blijkt ook niet dat de klant deze vraag bij de tussenpersoon heeft neergelegd.  

De conclusie is dat het verwijt van de klant dat de tussenpersoon zijn zorgplichten heeft geschonden geen doel treft. De klacht van de klant is ongegrond en zijn vordering zal worden afgewezen. 

Wat kunt u doen? 

Leg tijdens de intake goed uit welke dienstverlening u aan uw klant biedt, wat hij daarvoor mag verwachten en welke beloning daar tegenover staat. Wanneer de klant kiest voor execution only dienstverlening en hij bij een complex product de kennis en ervaringstoets heeft ingevuld, zult u moeten beoordelen en vastleggen of de klant over voldoende kennis beschikt om het product zonder advies af te sluiten. Wijs de klant op de risico’s die hij hierbij loopt. Als u ook afspraken maakt over uw dienstverlening tijdens de looptijd van het product, leg deze dan vast in een aparte opdracht tot dienstverlening. Ook hier legt u vast wat de klant van u mag verwachten, wat u van de klant verwacht en welke beloning daar tegenover staat. Agendeer deze afspraken en kom ze na. Maak na ieder gesprek een gespreksverslag met wat is besproken en welke actiepunten er zijn. Uit deze uitspraak blijkt maar weer hoe belangrijk dat is. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Wilt u informatie of begeleiding bij het opzetten van uw dienstverlening met betrekking tot doorlopende dienstverlening of abonnementen? Of uw dossiers laten controleren door middel van een zorgplicht-audit? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!