Geen vervroegde uitkering overlijdensrisicoverzekering

16 januari 2023 om 17:00

De klant sloot op basis van  execution only een overlijdensrisicoverzekering af, met het idee dat bij een terminale ziekte een vervroegde uitkering zou volgen. Toen er bij verzekerde ALS werd geconstateerd, werd er door de klant aanspraak gemaakt op deze dekking. Echter kreeg zij te horen dat deze optie niet in hun verzekering zat. Klanten kregen dan ook geen vervoegde uitkering en dienden een klacht in tegen de bemiddelaar en de gevolmachtigd agent.  

De feiten 

Op 1 januari 2013 sluit de klant op basis van execution only bij de gevolmachtigde een TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering (QL) af. De looptijd is 10 jaar en het verzekerd kapitaal bedraagt € 725.000,-. De verzekerde is de echtgenoot van de klant.  

In de bij de verzekering behorende voorwaarden staat opgenomen dat bepaling 21.4 alleen van kracht is als op het polisblad staat aangetekend dat dekking bij terminale ziekte is meeverzekerd. In bepaling 21.4 staat dat wanneer een diagnose van een terminale ziekte is gesteld, de verzekeraar de begunstigde 100% van de verzekerde som zal uitbetalen tot een maximum van € 300.000,- op één verzekerd leven.  

Medio februari 2022 wendt de klant zich per e-mail tot de gevolmachtigde met de mededeling dat in 2021 bij haar echtgenoot de ziekte ALS is geconstateerd met een snelle progressie. Het door haar gedane verzoek om een deel van het verzekerde kapitaal uit te keren wordt door de gevolmachtigde afgewezen. Het recht op een vroegtijdige uitkering bij een terminale ziekte bestaat alleen wanneer dit staat aangetekend op het polisblad. De klant heeft in 2013 bij het sluiten van de verzekering echter niet voor deze optie gekozen. 
 
De klant wenst dat de gevolmachtigde het verzoek tot vroegtijdige uitkering alsnog honoreert. Zij is altijd in de veronderstelling geweest dat deze optie standaard verzekerd was, wat in het contact met een medewerker van de gevolmachtigde in eerste instantie ook is bevestigd. Tijdens zowel het onlineproces als op het aanvraagformulier is de optie voor deze dekking nooit separaat aan de klant aangeboden. Op de website van de gevolmachtigde staat vermeld dat de overlijdensrisicoverzekering een vervroegde uitkering bij een terminale ziekte kent.  

De beoordeling 

Kan de klant tegenover de gevolmachtigde aanspraak maken op een vervroegde uitkering in verband met de gezondheidstoestand van haar echtgenoot? 
De commissie oordeelt dat de klant er niet in redelijkheid op mocht vertrouwen dat de vervroegde uitkering bij terminale ziekte was meeverzekerd op de door haar gesloten overlijdensrisicoverzekering. In de verzekeringsvoorwaarden van de gevolmachtigde staat expliciet vermeld dat de dekking bij terminale ziekte op het polisblad dient te zijn aangetekend. In de situatie van de klant was dat niet het geval.  

Verder is van belang dat verzekeringen, die de gevolmachtigde aanbiedt, niet rechtstreeks bij de gevolmachtigde kunnen worden afgesloten. De verzekering kan alleen worden afgesloten door tussenkomst van een verzekeringstussenpersoon die de klant kan adviseren over de juiste product- en dekkingskeuzes. Een dergelijke adviesrol verleent de gevolmachtigde niet. Daarom kan de vordering tegen de gevolmachtigde niet slagen. 
 
Is de bemiddelaar toerekenbaar tekortgeschoten tegenover de klant. Zo ja, heeft deze tekortkoming tot schade voor de klant geleid? 
Het is de commissie tijdens de hoorzitting duidelijk geworden dat de bemiddelaar de optie van execution only voor overlijdensrisicoverzekeringen niet standaard op hun website aanbiedt. Omdat niet alle verzekeraars de mogelijkheid van een vervroegde uitkering tegen een premieopslag kennen, maakt dit de producten van de verschillende aanbieders minder goed te vergelijken.

Dat is ook het geval geweest bij de klant. De gevolmachtigde heeft bevestigd dat daarom voor de bemiddelaar een apart aanvraagformulier ter beschikking werd gesteld. Hierop stond niet de keuze voor de desbetreffende dekking vermeld. Dat aanvraagformulier heeft de rechtsvoorganger van de bemiddelaar aan de klant verstrekt.  

Verder is het de commissie gebleken dat de klant in 2013 bewust heeft gekozen voor execution only, door een vergelijking van de verschillende overlijdensrisicoverzekeringen via de website van de rechtsvoorganger van bemiddelaar. Uit de offerte voor de overlijdensrisicoverzekering volgt ook dat de bemiddelaar alleen maar standaardinformatie aan de klant verstrekt.  

Naar het oordeel van de commissie brengt dit mee dat er een grotere eigen verantwoordelijkheid én daarmee een onderzoeksplicht op de klant rust om er zeker van te zijn dat zij voor het verzekeringsproduct kiest dat het beste bij haar wensen past. Dat de gevolmachtigde er indertijd voor heeft gekozen om bij de aanvraag van de overlijdensverzekering via de website van de bemiddelaar een apart formulier te hanteren, maar daarentegen de klant niet een daarop aangepaste set verzekeringsvoorwaarden aan te bieden (zonder een verwijzing naar deze dekking), verdient wellicht niet de schoonheidsprijs. Maar ligt naar het oordeel van de commissie niet in de risicosfeer van de bemiddelaar. In dit kader valt de bemiddelaar dan ook geen verwijt te maken.  

De commissie concludeert dan ook dat de vorderingen van de klant ten opzichte van de gevolmachtigde en de bemiddelaar moeten worden afgewezen. 

Wat kunt u doen? 

Leg uw beleid met betrekking omtrent execution only vast. Zo weten uw medewerkers en uw klanten of ze voor execution only bij u terecht kunnen, Als u execution only producten aanbiedt is het van groot belang dat klanten voorafgaand aan uw dienstverlening weten dat zij geen advies krijgen en wat de risico’s zijn die zij hierdoor lopen. Daarnaast moeten klanten, als de risicoverzekering als betalingsbeschermer wordt afgesloten, een kennis en ervaringstoets invullen. U moet dan beoordelen of de klant naar uw mening voldoende kennis heeft, of dat het toch verstandiger is om eerst advies te krijgen. U kunt dan tevens melden dat er mogelijk producten zijn die na inventarisatie, analyse en advies beter aansluiten bij de wensen en doelstellingen van de klant. En dat er producten zijn met uitgebreidere voorwaarden.

Wat kan SVC voor u doen? 

In de SVC Kennisportal hebben wij voorbeelden van beleid met betrekking op execution only en van een kennis en ervaringstoets. Bij een Wft-abonnement heeft u toegang tot ons Kennisportal en kunt u gebruik maken van deze voorbeelden. Daarnaast ontvangt u onze periodieke nieuwsbrief met uitspraken over relevante jurisprudentie, KiFiD-uitspraken en wettelijke wijzigingen en kunt u gebruik maken van onze helpdesk. Neemt u voor meer informatie contact met ons op. 
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!