IDD, wat moet je daar nou mee?

30 maart 2021 om 09:00

Sinds 1 oktober 2018 moeten ontwikkelaars en distribiteurs (bemiddelaars) in verzekeringen voldoen aan de Europese richtlijn Verzekeringsdistributie (hierna: IDD). Het doel van deze richtlijn is het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen betrokken zijn, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. Is na 2,5 jaar duidelijk hoe u als schakel in de financiële markt moet omgaan met de IDD?
 
De IDD heeft betrekking op adviseurs en bemiddelaars in verzekeringen, verzekeraars en bedrijven die verzekeringen als aanvulling op een product of dienstverlening verkopen. Denk hierbij aan autoverhuurbedrijven en reisorganisaties. En bevat normen over de distributie van verzekeringen, bijvoorbeeld op het gebied van transparantie en het productontwikkelingsproces. Daarnaast heeft de IDD als doel om de sancties op overtredingen te harmoniseren.  

Productontwikkeling 

Bij productontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen partijen die verzekeringen aanbieden of samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen en partijen die verzekeringen distribueren die zij niet zelf hebben ontwikkeld. Ontwikkelaars zijn meestal verzekeraars, maar dit kunnen ook gevolmachtigd agenten of bemiddelaars (bijvoorbeeld een assurantiemakelaar) zijn. Voor hen zijn de volgende regels van toepassing: 
- Voor elke verzekering wordt vooraf de doelgroep bepaald, inclusief behoeften, kenmerken en doelstellingen; 
- Producten worden periodiek getest met analyses van diverse scenario’s; 
- Producten worden periodiek geëvalueerd.  
- De ontwikkelaar bepaalt per verzekeringsproduct de geschikte distributiestrategie. De ontwikkelaar zorgt ervoor dat de distributeurs informatie ontvangen die hen in staat stelt om het product onder de juiste doelgroep te distribueren.  Als de verzekeringsdistributeur een rol speel bij de besluitvorming over ontwerp en ontwikkeling van een verzekeringsproduct wordt deze tevens als ontwikkelaar gezien. Hierbij is geldt als norm dat in dat geval door de distributeur autonoom wezenlijke wijzigingen of kenmerken van een verzekeringsproduct worden vastgesteld. 
- Als er meerdere ontwikkelaars samen een product ontwikkelen dienen zij dit in een - schriftelijke overeenkomst vast te leggen. 
- De ontwikkelaar zorgt ervoor dat het personeel dat betrokken is bij de productontwikkeling de benodigde vaardigheden, kennis en expertise heeft om het product en de doelgroep te begrijpen. 
- De ontwikkelaar richt een adequaat productontwikkelingsproces in. 

Voor partijen die verzekeringen distribueren die zij niet zelf ontwikkeld hebben gelden ook regels: 
- De distributeur richt een productdistributieproces in dat ervoor zorgt dat hij de kenmerken van het product, het productgoedkeuringsproces en de doelgroep begrijpt. - - En dat er rekening wordt gehouden met de doelstellingen, wensen en behoeften van de doelgroep; 
- De distributeur stelt vast of hij het product geschikt vindt voor de door de ontwikkelaar gedefinieerde doelgroep; 
- Er wordt periodiek geëvalueerd en geverifieerd of verzekeringsproducten zijn verkocht aan de doelgroep of ook buiten de doelgroep; 
- Op verzoek van de ontwikkelaar voorziet de distributeur de ontwikkelaar van informatie over verkoop van het product, uitkomsten van de periodieke evaluatie en andere relevante informatie. 

Een bemiddelaar speelt dus als distributeur een belangrijke rol in het ontwikkelproces. Als het product niet aansluit op de wensen en behoeften van de beoogde doelgroep is het verstandig om dit direct kenbaar te maken aan de ontwikkelaar. Zo kan het product worden aangepast tot het wel passend is. Ook is het belangrijk om aan te geven of er een doelgroep is die een bepaalde behoefte heeft, maar waar nog geen product voor aanwezig is. Hierbij moet wel de aantekening worden gemaakt dat altijd eerst beoordeeld moet worden of het gewenste product in enerlei vorm wellicht al bestaat en waarin een kleine aanpassing al tot het gewenste product kan leiden. Dit voorkomt dat voor iedere uitzondering een product wordt gemaakt. Zo bedien je samen de markt en laat je producten aansluiten op de wensen en behoeften van de klant. 

Distributie 

In het voorstel dat u aan de klant stuurt motiveert u kort waarom de aangeboden producten aansluiten bij de wensen van de klant. Sluit ook altijd een verzekeringskaart van het betreffende product bij. De verzekeringskaart, ook wel IPID genoemd, is een standaarddocument voor schadeverzekeringen. De verzekeringskaart moet voor de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst worden verstrekt. In de verzekeringskaart (IPID) is een samenvatting opgenomen over de verzekeringsdekking, de wijze en de duur van de premiebetaling, belangrijkste uitsluitingen en verplichtingen die uit de overeenkomst voorvloeien, de looptijd van het product en de wijze van beëindiging van de overeenkomst. Hierdoor kunnen klanten producten goed en op een eenvoudige manier met elkaar vergelijken. Belangrijk is om de klant altijd te melden dat de specifiek voor hem geldende voorwaarden op het polisblad en in de algemene voorwaarden van het af te sluiten product staan. Hier kunnen verschillen inzitten ten opzichte van de verzekeringskaart. Het is de verantwoordelijkheid van de adviseur om de klant hierop te wijzen.  

Wat kunt u doen? 

Bent u ontwikkelaar van producten, zorg dan dat uw producten aan deze verplichtingen voldoen en dat uw productdossier op orde is. Op verzoek van toezichthouders zal u moeten aantonen dat u zorgvuldig bent geweest in dit proces. 

De toezichthouder zal er ook op toezien dat een ontwikkeld product met passende tussenpozen wordt beoordeeld op eventueel benodigde aanpassingen. Dit kunnen aanpassingen zijn als gevolg van een ingrijpende wetswijziging, een toename van productinhoudelijke klachten van klanten, wijzigingen in de behoeftes van de doelgroep en marktontwikkelingen. 

Bent u bemiddelaar, breng dan in beeld welke producten u ‘op het schap’ hebt en of deze producten nog steeds aansluiten bij de doelgroepen die de verzekeraars hiervoor hebben aangemerkt. Zorg daarnaast dat u uw processen zodanig inricht, dat u de wensen en behoeften van de klant hebt vastgelegd en tijdig de verzekeringskaart verstrekt. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Het SVC Kennisportal biedt u de mogelijkheden om op eenvoudige wijze aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen. In het Kennisportal vindt u meerdere procedures, instructies en formulieren om het proces zorgvuldig vorm te geven. Komt u er niet uit of heeft u capaciteitsgebrek? Dan kunnen wij u ook ondersteunen bij het uitvoeren en/of implementeren van het PARP-proces. De ervaren adviseurs van SVC zijn u hier graag bij van dienst. Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen. 
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!