Is gereedschap op de boot verzekerd of niet?

24 april 2023 om 17:00

Tijdens een brand op zijn zeiljacht is gereedschap verloren gegaan. De klant wil dekking voor deze schade, maar de gevolmachtigde heeft dekking afgewezen met een beroep op onvoldoende zorg en onderhoud. In de verzekeringsvoorwaarden staat dat hier onder andere het buiten het vaarseizoen niet verwijderen van makkelijk te verwijderen zaken wordt bedoeld. Hoe oordeelt de commissie van het Kifid? 

De feiten 

In maart 2022 is het zeiljacht van de klant in de winterstalling door brand totaal verloren gegaan. Op het jacht was gereedschap aanwezig dat bij de brand ook in vlammen is opgegaan. Klant had voor het zeiljacht een pleziervaartuigverzekering afgesloten bij de gevolmachtigde. Op het polisblad van deze verzekering van september 2020 wordt verwezen naar verzekeringsvoorwaarden. De gevolmachtigde heeft dekking voor het in het zeiljacht aanwezige gereedschap afgewezen, omdat onvoldoende zorg is betracht in de zin van artikel 26 van de verzekeringsvoorwaarden.  

De klant kan zich niet vinden in de dekkingsafwijzing. Van onvoldoende zorg is geen sprake. Het gereedschap lag vanaf eind februari of begin maart 2022 op het jacht in verband met voorbereidingen op het nieuwe vaarseizoen. Het terrein van de winterstalling is autovrij en het jacht was alleen met een ladder te bereiken. Het beklimmen van de ladder was gezien het aantal en het gewicht van de gereedschappen een risico. Het is niet redelijk om te verwachten dat de klant het gereedschap na elke klusdag weer mee naar huis zou nemen. In de kennissenkring van de klant doet niemand dit. De klant wil dat de gevolmachtigde het gereedschap dat verloren is gegaan alsnog vergoedt. De waarde van het gereedschap begroot de klant op € 1.503,-.  

Volgens de gevolmachtigde staat in de verzekeringsvoorwaarden een uitsluiting voor dekking van schade als gevolg van onvoldoende zorg. Makkelijk te verwijderen zaken moeten van boord zijn, tenzij dit redelijkerwijs niet uitvoerbaar was. Het gereedschap waarvan de klant vergoeding claimt, was gemakkelijk te vervoeren. Gezien de omschrijving meent de expert dat het gewicht van dit gereedschap 5 tot 10 kilo was. De klant gebruikte naar eigen zeggen een karretje om gereedschap naar zijn auto te brengen. Dit karretje zou ook in vlammen zijn opgegaan en was onderdeel van de door de klant geclaimde schade. De gevolmachtigde waarschuwt iedere verzekerde regelmatig dat makkelijk te verwijderen zaken buiten het vaarseizoen van boord moeten worden verwijderd. Als de klant tegemoet zou worden gekomen, dan heeft dat precedentwerking ten opzichte van andere betrokken verzekerden.  

De beoordeling  

Of de schade van de klant onder de dekking van de pleziervaartuigverzekering valt, hangt af van wat in de verzekeringsvoorwaarden is bepaald. In die voorwaarden staat wat partijen met elkaar hebben afgesproken. De commissie ziet zich gesteld voor de vraag of de uitzondering in artikel 26 van de voorwaarden “tenzij dit redelijkerwijs niet uitvoerbaar is” van toepassing is.  

Voorop staat dat bij de uitleg van een schriftelijk contract telkens van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Nu over de voorwaarden van een klantenverzekeringsovereenkomst in de regel niet wordt onderhandeld en dat in dit dossier ook niet uit de stukken blijkt, geldt het volgende. De uitleg van een bepaling is met name afhankelijk van objectieve factoren zoals de bewoordingen waarin de bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de verzekeringsvoorwaarden als geheel. 

Van belang is verder dat het hier gaat om de uitleg van een verval van recht beding. Net als een dekkingsuitsluiting moet een verval van recht beding naar haar aard beperkt te worden uitgelegd. Een dergelijke beperkte uitleg komt overeen met het doel van de verzekering en het risico waartegen de verzekering dekking biedt. Daarbij geldt dat bij een klantenovereenkomst, zoals de onderhavige verzekering, de bepalingen voor de klant duidelijk en begrijpelijk moeten zijn opgesteld. Bij twijfel over de betekenis van een bepaling gaat de voor de klant meest gunstige uitleg voor.  

Gelet op de definities in de Van Dale is de commissie van oordeel dat de klant de uitzondering “tenzij dit redelijkerwijs niet uitvoerbaar is” zo mag lezen dat het gereedschap waarvan vergoeding wordt gevorderd ten tijde van de brand in maart 2022 niet van boord hoefde te zijn.  

De conclusie is dat de gevolmachtigde ten onrechte dekking afwijst op grond van artikel 26 van de verzekeringsvoorwaarden voor het gereedschap van de klant dat bij de brand verloren is gegaan. De commissie beslist dat de gevolmachtigde € 1.503,- aan de klant moet vergoeden.  

Wat kunt u doen? 

Een mooie uitspraak over de uitleg van polisvoorwaarden en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Als gevolmachtigde is het uw taak om in het kader van het POG-traject periodiek te beoordelen of de polisvoorwaarden van de producten duidelijk en begrijpelijk zijn voor uw klanten. Beoordeel de voorwaarden op taalgebruik, hoe ze kunnen worden uitgelegd door de klant en of dat overeenkomt met de bedoeling van polisvoorwaarden. 

Wat kan SVC voor u doen? 

De SVC Kennisportal bevat alle formulieren, instructies, beleidsdocumenten om te kunnen voldoen aan de wettelijke bepalingen, waaronder ook POG. Ook kunnen wij u van dienst zijn bij het uitvoeren van uw POG-verplichtingen. Wilt u meer informatie of een vrijblijvende demonstratie van ons Kennisportal? Neem dan contact met ons op. 
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!