KiFiD: Informatieverplichting assurantietussenpersoon

15 juli 2019 om 21:00

Allianz weigert uitkering aan een klant, omdat de gestolen motorfiets van klant niet voldeed aan de vereiste beveiliging zoals omschreven in een clausule op het polisblad. Er is onvoldoende gebleken dat zijn adviseur de klant heeft gewezen op wat de beveiligingsclausule inhoudt. En dat er geen dekking is bij het ontbreken of niet inschakelen van deze beveiliging. Hoewel de commissie van oordeel is dat Adviseur hierdoor zijn zorgplicht heeft geschonden, is de schade ook voortgekomen uit het gebrek aan controle van het toegezonden polis- en clausuleblad door de klant.

De feiten

De klant heeft via zijn adviseur bij Allianz Nederland zijn op 14 juli 2017 aangekochte motorfiets verzekerd. De verzekering biedt dekking voor WA beperkt Casco met een verzekerde som van €18.631,00. Op 21 februari 2018 heeft de klant melding gemaakt van de diefstal van zijn motor en verzocht zijn schade uit te keren. Allianz heeft dat geweigerd, omdat de motorfiets niet voldeed aan de beveiligingseisen die zijn gesteld via een op het polisblad vermelde alarmclausule. Klant zegt niet op de hoogte te zijn van deze beveiligingseis en stelt de adviseur aansprakelijk voor zijn schade nu de verzekeraar weigert uit keren. Hij vindt dat de adviseur hem niet of onvoldoende heeft gewezen op de benodigde alarminstallatie om in aanmerking te komen voor dekking bij diefstal van zijn motorfiets.

De adviseur is van mening niet aansprakelijk te zijn voor de door klant geleden schade. Bij het afsluiten van de polis heeft deze met een vriend, als belangenbehartiger van de klant, gesproken, omdat de klant niet goed Nederlands leest en schrijft. In dit gesprek is de belangenbehartiger erop gewezen dat op de motor een beveiliging aanwezig moest zijn. Hierop zou door de belangenbehartiger zijn aangegeven dat de beveiliging akkoord was. Ook heeft de klant een aanvraagformulier gekregen. In de bijlagen daarvan is de alarmclausule met omschrijving van de voorgeschreven alarminstallatie vermeld. Die tekst is door de adviseur geel gemarkeerd. Bovendien heeft de klant een polis gekregen waarop de clausule is opgenomen. De adviseur geeft aan dat hij de klanten altijd vraagt om de polis te controleren en bij onjuistheden contact met hem op te nemen. Dit laatste heeft de klant niet gedaan.

De klant is het niet eens met het standpunt van de adviseur. De informatie over de beveiligingseisen is niet met de klant gecommuniceerd. De klant weet niet of de adviseur deze informatie wel of niet aan zijn vriend, die heeft geholpen bij het afsluiten van de verzekering, heeft medegedeeld. De klant heeft de beveiligingseisen op het polisblad ook niet begrepen, omdat deze in het Nederlands zijn geschreven. De motor heeft bijna € 22.000,- gekost en als de klant had geweten dat een alarminstallatie op de motor geplaatst moest worden, had hij zeker niet bezuinigd op deze kosten van ongeveer € 500,00. De klant vordert van de adviseur zijn schade van € 21.454,00.

De adviseur wijst ten aanzien van het gevorderde schadebedrag naar het polisblad. Hierop is aangegeven dat de motorfiets voor maximaal € 18.631,00 is verzekerd. Klant heeft dit bedrag niet ontkent.

De beoordeling

Aan de orde is de vraag of de adviseur tekort is geschoten in de nakoming van zijn zorgplicht door de klant niet of onvoldoende te wijzen op de voor dekking van diefstal toepasselijke beveiligingseisen.

Vooropgesteld moet worden dat de adviseur als assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever verplicht is om bij zijn werkzaamheden de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon verwacht mag worden. Het is zijn taak daarbij te waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen.

De Commissie overweegt dat een assurantietussenpersoon de verzekerde duidelijk dient uit te leggen wat een clausule zoals in deze zaak inhoudt en wat de gevolgen zijn wanneer daaraan niet wordt voldaan. Dat geldt te meer, wanneer bij het niet voldoen aan deze verplichting de dekking kan worden onthouden. De adviseur stelt zich op het standpunt dat hij de belangenbehartiger van de klant tijdens het telefoongesprek van 25 augustus 2017 in voldoende mate heeft geïnformeerd over de vereiste alarminstallatie. Hierbij verwijst hij naar de telefoonnotitie waarin is gedocumenteerd: “alarm en slot zit op motor”.

Uit het door de adviseur overgelegde stuk komt niet naar voren dat hij de belangenbehartiger van de klant heeft gewezen op de voorgeschreven beveiligingsmaatregelen. Uit de telefoonnotitie blijkt namelijk niet dat
  1. is uiteengezet wat een SCM klasse 2 alarm inhoudt en
  2. besproken is dat als bij schade aan of verlies van het motorvoertuig door (poging tot) diefstal voor dekking op de verzekering moet blijken dat het klasse 2 beveiligingssysteem aanwezig en ingeschakeld was.
Dit alles in samenhang met de verklaring van de adviseur, dat hij met de belangenbehartiger van de klant alleen heeft gesproken over ‘een’ beveiliging op de motorfiets, is de Commissie van oordeel dat de adviseur niet aan zijn zorgplicht ten opzichte van zijn klant heeft voldaan.

De adviseur heeft daarnaast niet aangetoond dat hij op een andere wijze in voldoende mate aan zijn informatieverplichting heeft voldaan. Weliswaar stelt de adviseur dat hij de betreffende clausule op het polisblad geel heeft gemarkeerd en dat de klant daarvan dus kennis had kunnen nemen. Maar de zorgplicht van de assurantietussenpersoon gaat verder dan alleen maar te functioneren als "doorgeefluik". Van de adviseur mocht worden verlangd dat hij de klant expliciet wees op deze belangrijke verzekeringsvoorwaarde en de gevolgen van niet-naleving daarvan. Zeker nu het voor de adviseur duidelijk was dat sprake kon zijn van een taalbarrière.

De adviseur voert aan dat op de klant de plicht rust om het verstrekte aanvraagformulier en het polisblad met het clausuleblad te bestuderen en op juistheid te controleren. Wanneer klant dit had gedaan, dan had hij met geringe inspanning kunnen ontdekken dat de verzekering bij het ontbreken van de voorgeschreven alarminstallatie in geval van diefstal geen dekking zou bieden. De Adviseur doet daarmee een beroep op de eigen schuld van de klant.

De Commissie is van oordeel dat de schade niet alleen is ontstaan door het gebrek aan zorg van de adviseur, maar ook is voortgekomen uit het gebrek aan controle van het toegezonden polis- en clausuleblad. De verhouding waarin de omstandigheden aan beide zijden tot de schade hebben bijgedragen, stelt de Commissie op 50%. Dit brengt mee dat iedere partij  €9.315,50 van de schade voor zijn rekening moet nemen.

Wat kunt u doen?

Uit deze uitspraak blijkt dat het erg belangrijk is dat de klant begrijpt wat er wel en niet verzekerd is. In de praktijk worden dergelijke zaken veelal mondeling met de klant besproken. Maar als het fout gaat, dan zult u moeten aantonen dat u uw klant voldoende hebt geïnformeerd. Niet alleen over de uitsluiting/clausule, maar ook over de gevolgen van een dergelijke uitsluiting of clausule voor de dekking. Bevestig daarom een mondeling gesprek altijd aan uw klant, zeker als er een ‘derde’ in het proces betrokken is geweest. Schrijf in de bevestiging, onder verwijzing naar het mondelinge gesprek, wat er is besproken en wat de gevolgen hiervan zijn voor de dekking. Eventueel kunt u bij het verzenden van de polis nog een informatieblad voegen met de uitleg van de verschillende SCM eisen.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!