Niet adviseren hertaxatie komt adviseur duur te staan

21 oktober 2021 om 17:00

Het geschil spitst zich toe op de vraag of de adviseur haar zorglicht als assurantietussenpersoon heeft geschonden doordat zij de klant tussentijds niet heeft geadviseerd om de horlogeverzameling opnieuw te laten taxeren. Hierdoor was de horlogeverzameling ten tijde van de diefstal onderverzekerd. Is de adviseur hiervoor aansprakelijk?

De feiten 

Ten behoeve van onder meer een horlogeverzameling heeft de (zakelijke) klant via bemiddeling van zijn assurantietussenpersoon een kostbaarhedenverzekering afgesloten bij een verzekeraar. De polis is ingegaan op 7 april 1998 en dekt onder meer schade door diefstal na braak. De horloges zijn onder meer verzekerd tijdens opslag in de kluis in het woonhuis van de bestuurder van de klant. 
 
Nadat de klant in 2003 een taxatie had laten uitvoeren, heeft zij in 2011 nogmaals (onder meer) de horlogeverzameling van dat moment laten taxeren. Bij e-mail van april 2012 heeft de klant het rapport van de taxateur naar de verzekeraar gestuurd met het verzoek om voor wat betreft de horloges de verzekering conform het getaxeerde bedrag aan te passen. 
 
Eind april 2012 is een nieuw polisblad opgemaakt, waarin het verzekerd bedrag op horloges en sieraden van de klant verhoogd. In 2018 is wederom een nieuw polisblad opgemaakt en verstrekt. Het verzekerde bedrag op horloges en sieraden is toen niet gewijzigd ten opzichte van de eerdere polis. In 2018 heeft de klant vier nieuwe horloges aangeschaft. De klant heeft onder bijvoeging van de aankoopnota’s de adviseur verzocht om de verzekering aan te passen zodat ook de nieuw aangeschafte horloges onder de dekking van de polis zouden worden gebracht. De polis is vervolgens dienovereenkomstig aangepast. 
 
Begin juli 2019 is de bestuurder van de klant thuis slachtoffer geworden van een roofoverval, waarbij een deel van de verzekerde horlogeverzameling door de overvallers is meegenomen. 
 
De verzekeraar heeft erkend dat de schade als gevolg van de diefstal van de horloges is gedekt onder de polis. Uit taxaties blijkt dat de waarde van de horloges hoger was dan de verzekerde som. Er is dan ook sprake van onderverzekering. De klant stelt de adviseur aansprakelijk voor de schade wegens onderverzekering. 
 
De klant is van mening dat de adviseur haar zorgplicht heeft geschonden door niet jaarlijks te overleggen of de verzekerde waarde van de horloges nog voldoende was. Algemeen wordt aangenomen dat de geldigheidsduur van een taxatie met betrekking tot een kostbaarhedenpolis een geldigheidsduur heeft van drie jaar en daarna telkens opnieuw moet worden getaxeerd. Dat is een advies dat een assurantiepersoon aan de verzekeringnemer moet geven. Dat is niet gebeurd.  
 
De adviseur wijst de aansprakelijkheid af en geeft aan dat tussen klant en adviseur het gebruik was ontstaan dat de klant zelf voor (her)taxatie van de verzekerde horloges zou zorgen. Ook voert de adviseur aan dat de gestelde schade als gevolg van onderverzekering (mede) het gevolg is van omstandigheden die aan de klant kunnen worden toegerekend. Onder andere omdat zij is afgeweken van de afspraak, althans het gebruik, om de waardes van de verzekerde objecten zelf in de gaten te houden en schending door klant van de op haar rustende onderzoeksplicht. 

De beoordeling 

Van de adviseur mag enerzijds verwacht worden dat zij alert is op het risico van onderverzekering, maar anderzijds reikt de zorgplicht van de assurantietussenpersoon niet zo ver dat de adviseur geacht wordt gedurende de looptijd van de kostbaarhedenpolis de prijsontwikkeling van exclusieve horloges, de hier verzekerde objecten, in de gaten te houden. Dit zou haar expertiseterrein immers ver te buiten gaan. 
 
Ook al zou er een afspraak zijn dat de klant zelf de waarde in de gaten zou houden, had het de adviseur moeten opvallen dat in voorgaande jaren diverse polisbladen zijn afgegeven, zonder dat het verzekerde bedrag wijzigde. Dat had moeten opvallen en was reden geweest voor de adviseur om contact op te nemen met de klant. In plaats daarvan heeft de adviseur zich passief opgesteld en geen enkel initiatief genomen om de verzekering van de klant tussentijds langs een kritische meetlat te leggen. Een dergelijk nalaten leidt naar het oordeel van de rechtbank tot de conclusie dat de adviseur haar zorgplicht heeft geschonden. 
 
De adviseur geeft aan dat de klant, na ontvangst van de polissen, zelf ook actie had kunnen ondernemen. De klant was wel op de hoogte van de waardestijging van de horloges en had kunnen zien dat de verzekerde som niet (meer) voldoende was. De klant geeft echter aan de polisbladen niet te hebben gelezen. Naar het oordeel van de rechtbank kan de oorzaak van de door de klant geleden schade voor 50% aan haarzelf worden toegerekend.
  
De schade als gevolg van onderverzekering wordt uiteindelijk geschat op - afgerond - € 64.700,-. De schadevergoedingsplicht van de adviseur wordt met 50% verminderd. De adviseur wordt veroordeeld om aan de klant een bedrag van € 32.350,- aan schadevergoeding te betalen te vermeerderen met wettelijke rente en kosten. 

Wat kunt u doen? 

Een assurantietussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Het is uw taak te waken voor de belangen van uw klanten. Tot deze taak behoort in beginsel ook dat de u de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam maakt op de gevolgen voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben. Daarbij gaat het om feiten en omstandigheden die bekend zijn of redelijkerwijs bekend behoorden te zijn. De reikwijdte van de op de assurantietussenpersoon rustende zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Met name van de aard en inhoud van de opdracht, de belangen van de klant en de overige omstandigheden van het geval. Zorg er dus voor dat de opdracht van de klant voor u duidelijk is en dat in een opdracht tot dienstverlening is vastgelegd welke werkzaamheden u in het kader van de opdracht uitvoert voor de klant. En welke niet. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Wilt u informatie of begeleiding bij het opzetten van uw dienstverlening met betrekking tot doorlopende dienstverlening of abonnementen? Of uw dossiers laten controleren door middel van een zorgplichtaudit? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!