Ondanks fraude krijgt klant Rolex toch vergoed

22 april 2020 om 09:15

Twee maanden nadat een alleenstaande moeder (hierna “klant”) met forse schulden een kostbaarhedenverzekering sluit wordt de kostbare Rolex, die zij krijgt van een ex-vriend, van wie ze alleen de voornaam kent, uit haar sociale huurwoning gestolen. Inboedelverzekeraar Klaverblad constateert fraude, maar kostbaarhedenverzekeraar Beazley moet van de kantonrechter toch de bijna € 14.000 vergoeden. 

De feiten 

In augustus 2018 vraagt de klant via haar tussenpersoon bij een gevolmachtigd agent een kostbaarheden verzekering aan bij Beazley. Op het aanvraagformulier wordt onder andere de vraag gesteld of ooit een soortelijke verzekering geweigerd, opgezegd of onder verzwaarde condities is geaccepteerd. Hierop is ‘nee’ geantwoord. Verder is verwezen naar verzekeringsvoorwaarden, waaronder uitkering en premiebetaling. 

Medio oktober 2018 wordt er een claim ingediend van € 13.900 voor het Rolex horloge, naar aanleiding van een inbraak in haar woning in de periode tussen 29 september en 3 oktober 2018. Er is onderzoek gedaan naar de inbraak. In het rapport stond onder andere dat zowel de kostbaarhedenverzekering als de inboedelverzekering kort voor de datum van de claims waren afgesloten. De fraudeafdeling van Klaverblad heeft fraude vastgesteld, omdat de onderbouwing van de schadeclaim vervalst was. Klaverblad wijst de claim af. 

Beazley wijst de schade af vanwege het niet voldoen aan haar mededelingsplicht door opzettelijk niet te melden dat haar in het verleden diverse verzekeringsovereenkomsten zijn opgezegd in verband met wanbetaling. Het betrof een inboedel- en een reisverzekering. De klant geeft aan dat ze niet wist dat het om soortgelijke verzekeringen ging. 

Ten tijde van het invullen van de aanvraag was de vrouw werkzaam als verzekeringsadviseur, hierdoor beschikte zij over specifieke kennis van verschillende verzekeringen en heeft opzettelijk haar mededelingsplicht geschonden. Beazley oordeelt dat de klant er niet in is geslaagd om aan te tonen dat bij een inbraak de Rolex werd gestolen. Daarnaast vindt de verzekeraar het ongeloofwaardig dat iemand met forse schulden en meerdere uitkeringen een Rolex krijgt van een niet traceerbare ex-vriend.  

De beoordeling 

De rechtbank concludeerde anders. Er blijkt een aankoopnota van de Rolex te zijn en er zijn foto’s waarop de vrouw het horloge draagt. Bovendien heeft de politie geen onregelmatigheden vastgesteld bij de inbraak die op fraude wijzen. De opmerking dat het bezit ongeloofwaardig zou zijn, is volgens de rechter misplaatst. Ook de constatering van fraude door Klaverblad is geen reden om de claim te weigeren. Dat de klant een frauduleuze verklaring heeft afgelegd is niet netjes, maar dat heeft niets te maken met het feit dat de klant de Rolex wel degelijk in haar bezit heeft gehad. 

Blijft over de vermeende verzwijging over eerdere opzegging van verzekeringen in verband met wanbetaling. De rechter constateert dat in het geval van de reisverzekering de vrouw wel degelijk haar mededelingsplicht overtreden heeft. Om daar de afwijzing mee te onderbouwen, moet Beazley echter aantonen dat zij de overeenkomst niet was aangegaan indien het van de juiste feiten op de hoogte was. En dat staat volgens de rechtbank niet vast. 

Volgens de rechter was de wanbetaling op de reisverzekering niet relevant voor het verzekerd risico onder de kostbaarhedenverzekering. Het risico van het niet kunnen innen van de premie was bovendien beperkt omdat de premie een jaar vooruit werd betaald. Die factuur was door de klant al voldaan. Daarom is niet in te zien dat een redelijk handelend verzekeraar de kostbaarhedenverzekering bij kennis van de eerdere opzegging van de reisverzekering in het geheel niet zou zijn aangegaan, aldus de rechter. 

Beazley moet dan ook de € 13.900 aan de vrouw vergoeden. De verzekeraar draait daarnaast ook op voor de proceskosten en de juridische kosten van hun klant. 

Wat kunt u doen? 

Bij een zorgvuldige acceptatie van een verzekering worden enerzijds de morele risicofactoren beoordeeld en anderzijds de materiële risicofactoren. Tenslotte moet worden gekeken naar de samenhang van de morele en materiële risicofactoren. Als gevolmachtigd agent moet u alert zijn op deze factoren, hiermee kan de schadelast worden beperkt en ‘gedoe’ bij eventuele claims worden voorkomen. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Het SVC Kennisportal biedt voor de gevolmachtigd agent alle procedures, instructies en fraude-indicatoren die nodig zijn om het volmachtbedrijf uit te kunnen voeren. Voor meer informatie of een vrijblijvende demonstratie van het Kennisportal kunt u contact met ons opnemen.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!