Onderverzekering kost tussenpersoon mogelijk tonnen

5 maart 2019 om 14:00

Na een ingrijpende verbouwing van een villa werd de verzekerde som onvoldoende naar boven aangepast. Ook de inboedel was behoorlijk onderverzekerd. De tussenpersoon wachtte op de taxateur die heel lang deed over het taxatierapport. De taxateur wachtte op de klant die facturen en informatie zou aanleveren. De tussenpersoon zat er volgens de rechter onvoldoende bovenop om de verzekering tijdig aan te passen. En legt dan ook de grootste schuld van de schade, die in de tonnen loopt, bij de tussenpersoon.

De feiten

In februari 2014 kopen klanten een andere woning aan. De woning en de inboedel werden voor respectievelijk € 772.200 en € 155.500 verzekerd via de tussenpersoon waar klanten al jaren diverse verzekeringen hebben lopen. In de herfst van 2016 wordt de woning grondig verbouwd.

De tussenpersoon gaat begin juni 2015 naar de woning en stelt per e-mail aan de klant voor om rond eind juli een afspraak te maken met een taxateur voor het vaststellen van de te verzekeren herbouwwaarde. En vraagt de klant of zij het nodig vinden ook een taxatie te maken van de inboedel. Ook geeft de adviseur aan de verzekerde som alvast te verhogen in afwachting van het taxatierapport. Het gewijzigde polisblad met verzekerd bedrag van € 1,5 miljoen voor het woonhuis en € 155.500 voor de inboedel wordt begin juli 2015 aan de klant gestuurd.

Op 24 september 2015 is de ingeschakelde taxateur bij de woning geweest, met als doel de opstal en de inboedel te taxeren. Tijdens het bezoek bleek dat de opstal hoogwaardig was afgewerkt met gebruik van bijzondere materialen. Ook het meubilair was bijzonder, er stond een bijzondere sculptuur in de hal en er was veel luxueuze kleding en professionele elektronische apparatuur aanwezig. De taxateur wijst de tussenpersoon hier niet op, zodat deze niet had kunnen vermoeden dat de huidige verzekerde waarde te laag zou zijn.

De taxateur vraagt de klant om facturen, waaruit de kosten van de verbouwing en de waarde van de inboedel zouden blijken. De klant had deze, in verband met de verhuizing, niet direct beschikbaar en zou deze later aanleveren. Dit is echter niet gebeurd. De tussenpersoon stuurt in november 2015 een herinnering aan de klant voor het aanleveren van de facturen. De klant geeft aan nog een maandje nodig te hebben. De tussenpersoon wijst de klant echter niet op het belang van de facturen die nodig zijn voor het vaststellen van de juiste taxatie en daarmee de verzekerde bedragen.

Op 20 april 2016 informeert de klant bij de tussenpersoon of alles nu in orde is met de taxateur. Op 26 april antwoord de tussenpersoon dat hij de taxateur gaat bellen en geeft nogmaals de huidige verzekerde bedragen voor opstal en inboedel door aan de klant. Op 2 juni 2016 stuurt de klant wat mogelijke data voor een afspraak naar de taxateur. Echter brandt de woning op 8 juni 2016 af.

In de akte van taxatie van 26 april 2017 is de totale waarde van de inboedel voorafgaand aan de brand vastgesteld op ruim € 514.000. De verzekeraar heeft, in verband met onderverzekering, iets meer dan € 120.000 uitgekeerd. De waarde van de opstal voorafgaand aan de brand is vastgesteld op € 1.9 miljoen. De verzekeraar heeft, door de onderverzekering, € 1.068.455 uitgekeerd. In totaal is er € 515.750 te weinig uitgekeerd.

Schuld tussenpersoon?

Voor de beoordeling van de vraag of de tussenpersoon een beroepsfout heeft gemaakt, geldt als uitgangspunt dat zij volgens vaste rechtspraak de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht. Het is daarbij de taak van de tussenpersoon om te waken voor de belangen van de verzekeringnemer bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Dit betekent onder andere dat de tussenpersoon erop moet toezien dat de verzekeringen de beoogde dekking (blijven) bieden. Bij het afsluiten en beheren van de verzekeringen moet de tussenpersoon een actieve houding aannemen. Hij mag daarbij niet achterover leunen en afwachten met welke gegevens de verzekeringnemer komt. Als hij weet of moet weten dat hij (nog) niet over alle benodigde informatie beschikt, zal de tussenpersoon zich actief informerend moeten opstellen.

Schuld taxateur?

Er moet ook worden beoordeeld of taxateur heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam taxateur onder deze omstandigheden mocht worden verwacht. Daarbij is in de rechtspraak uitgemaakt dat een taxateur niet alleen moet beschikken over de nodige vakbekwaamheid, maar dat hij ook de juiste mate van zorg moet betrachten ten opzichte van zijn klant. Daarnaast moet hij zelf beoordelen welke werkzaamheden hij moet ondernemen om de belangen van zijn klant te bedienen en mag hij zich daarbij niet beperken tot de werkzaamheden die hem uitdrukkelijk zijn opgedragen. Tot slot is in de rechtspraak bepaald dat een taxateur er rekening mee moet houden dat ook anderen dan zijn opdrachtgever belang hebben bij een juiste uitvoering van zijn werkzaamheden. Dit betekent dat een taxateur zich bij het verrichten van zijn werk óók rekenschap moet geven van de belangen van derden.

Naar het oordeel van de rechtbank kan van een taxateur worden verlangd dat hij in staat is de waarde van een inboedel grofweg in te schatten. De rechter gaat er vanuit dat de taxateur tijdens zijn taxatiebezoek heeft kunnen vaststellen dat de woning niet alleen zeer hoogwaardig was afgewerkt en was voorzien van bijzondere (inbouw) meubels, maar ook dat deze luxueus was aangekleed en dat klanten veel dure gebruiksvoorwerpen bezaten.

Het verschil tussen de verzekerde som van € 155.500 en de uiteindelijk vastgestelde waarde van € 514.043,34 is zó groot dat de taxateur wel moet hebben kunnen inschatten dat de inboedel hoogstwaarschijnlijk onderverzekerd was. Hij heeft niettemin nagelaten de klant of de tussenpersoon daarop te attenderen.

Het verschil tussen de verzekerde som van de opstal en de uiteindelijk vastgestelde herbouwwaarde is niet zodanig dat alleen al op basis daarvan kan worden aangenomen dat de taxateur de onderverzekering op het oog had kunnen vaststellen. De taxateur heeft aangegeven dat hij meer informatie wenste te ontvangen over de zogenoemde “e-domotica” (huisautomatisering), die leidt tot een waarde verhoging van de opstal, maar de klant heeft die informatie niet heeft verstrekt.

Eigen schuld klant?

De rechtbank stelt vast dat de schade deels is ontstaan door aan de klant toe te rekenen omstandigheden. De klant heeft, ondanks toezegging, nagelaten facturen van de verbouwing en zijn inboedel aan de taxateur aan te leveren. Daarnaast heeft hij nooit tegen zijn tussenpersoon gezegd dat zijn inboedel veel meer waard was dan de verzekerde som.

De beoordeling

Nu aan alle drie de betrokken partijen een verwijt kan worden gemaakt van het ontstaan van de schade van de klant, moet de rechtbank beoordelen in welke verhouding de aan hen toe te rekenen omstandigheden aan die schade hebben bijgedragen. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen de onderverzekering van de opstal en die van de inboedel.

De rechtbank is van oordeel dat de schade als gevolg van de onderverzekering van de opstal, 60% door de tussenpersoon moet worden gedragen en 30% de taxateur. De overige 10% blijft voor rekening van de klant.

Dat is anders voor de schade als gevolg van de onderverzekering van de inboedel. Daarbij wegen naar het oordeel van de rechtbank de fout van de tussenpersoon en de taxateur even zwaar. Dat betekent dat van dit gedeelte van de schade 1/3e deel voor rekening komt van de tussenpersoon, 1/3e deel voor rekening van de taxateur en dat 1/3e deel door de klant zelf moet worden gedragen.

De schade

Tussen partijen is niet in geschil dat de omvang van de schade nog onvoldoende is uitgekristalliseerd. Zo is nog onduidelijk of de klant een gedeelte van de brandschade – die vermoedelijk is ontstaan door een fout van de aannemer – van de aannemer vergoed zal krijgen. Partijen hebben de rechtbank daarom gevraagd hen in de gelegenheid te stellen zich nader uit te laten over de omvang van de schade.

Wat kunt u doen?

Informeer klanten altijd over het belang van de juiste verzekerde waarde op de polissen en de gevolgen als dit niet het geval is. Bewaak ook tijdig de afspraken die u maakt met partijen en rappelleer hierop. Blijft de klant niet reageren, dan adviseren wij u de klant erop te wijzen dat u alles in het werk hebt gesteld om de juiste informatie te verkrijgen, maar nu dit niet is gelukt u niet meer verantwoordelijk kunt worden gehouden voor de eventuele gevolgen. Reageert een taxateur of een andere partij waarmee u samenwerking niet of niet tijdig, dan adviseren wij u deze partij te manen en de klant in tussentijd te informeren over de taxateur en de gevolgen die dit kan hebben voor de verzekeringsdekking. Blijft een taxateur of een andere partij niet reageren, zeg dan de samenwerking op en informeer wederom de klant.

Wat kan SVC voor u doen?

SVC Compliance is al jaren dé partij voor het verrichten van audits op complexe en impactvolle adviesdossiers, maar onze ervaren adviseurs en auditors beschikken ook over een ruimte ervaring op het gebied van schadeverzekeringen. Allen zijn in het bezit van het diploma Schadeverzekeringen Zakelijk en de meesten beschikken ook nog over het diploma Gevolmachtigd agent. Daarnaast beschikken ze over een ruime ervaring als adviseur / bemiddelaar en kennen uw adviespraktijk als geen ander. Wij kunnen u helpen bij het inrichten van uw bedrijfsprocessen om dergelijke risico’s te voorkomen, maar ook kunnen wij een audit op uw advies- en beheersactiviteiten op het gebied van schadeverzekeringen uitvoeren. Voor meer informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!