Rechtbank: adviseur heeft zorgplicht niet geschonden

10 oktober 2019 om 18:00

De zorgplicht van een tussenpersoon gaat niet zo ver dat hij navraag moet doen naar de omvang van dekking van verzekeringen die de klant elders heeft afgesloten. Dit heeft de rechtbank Noord- Holland onlangs geoordeeld in een uitspraak.

De feiten

Outpost heeft aan een werknemer voor het verrichten van haar werkzaamheden een leaseauto ter beschikking gesteld. De leasemaatschappij heeft - via AON - de verzekering voor de geleasete auto’s geregeld en bepaald. De leaseauto was WA- en casco verzekerd. En daarnaast was er een ongevallenverzekering (rubriek I respectievelijk II van de toepasselijke Voorwaarden MV2007-1 van Aon Automotive Polis). Rubriek III, zijnde een Schade In- en Opzittendenverzekering (hierna: SVI), was niet meeverzekerd.

Op 7 augustus 2008 verzuimde werknemer voorrang te verlenen, waarna zij tegen een andere auto is aangereden. Zij reed op dat moment in de ter beschikking gestelde leaseauto. Werknemer heeft door het ongeval letsel opgelopen.

Werknemer heeft in juni 2011 Outpost aansprakelijk gesteld. Stellende dat Outpost heeft verzuimd om ten behoeve van haar werknemers een adequate verzekering af te sluiten. Outpost beschikte ten tijde van het ongeval niet over een WEGAM polis of een SVI. Outpost heeft op haar beurt de tussenpersoon aansprakelijk gesteld voor de schade van werknemer wegens het ontbreken van een adequate verzekeringsdekking.

NN (als aansprakelijkheidsverzekeraar van Outpost) en werknemer hebben uiteindelijk een vaststellingsovereenkomst gesloten. Op grond hiervan is aan werknemer een bedrag van € 262.500,- aan schade uitgekeerd en de buitengerechtelijke kosten van de belangenbehartiger van werknemer ten bedrage van € 43.923,68 vergoed.

NN vordert - samengevat – de veroordeling van de tussenpersoon tot betaling van € 344.494,75, vermeerderd met rente en kosten. NN stelt zich op het standpunt dat de tussenpersoon in haar advisering jegens Outpost toerekenbaar tekort is geschoten. De tussenpersoon heeft het afsluiten van een SVI of een vergelijkbare (WEGAM) verzekering niet met Outpost besproken. Zij had Outpost moeten wijzen op de verplichting die zij in het kader van goed werkgeverschap heeft om een dergelijke verzekering af te sluiten. De tussenpersoon kon en mocht er volgens NN bij haar advisering aan Outpost niet van uit gaan dat een AVB-verzekering toereikend was en dat een SVI of WEGAM-verzekering achterwege kon blijven.

Outpost heeft ervoor gekozen de leaseauto’s en de bijbehorende verzekeringen zelf te regelen via de leasemaatschappij. En aan de leasemaatschappij en Aon over te laten wat er verzekerd moest worden. Hierover is nooit contact geweest met de tussenpersoon. En de tussenpersoon is er door Outpost nooit op gewezen dat werknemer was aangenomen voor een commerciële functie met een leaseauto van de zaak. Dat er door de leasemaatschappij dan wel Aon niet gekozen is voor het meeverzekeren van een schade-inzittendenverzekering, is toe te rekenen aan Outpost zelf en niet aan de tussenpersoon.

De beslissing

De rechtsverhouding tussen Outpost en de tussenpersoon die in 2003 is aangevangen, moet worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht. Als assurantietussenpersoon dient de adviseur tegenover haar opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht. Het is zijn taak te waken voor de belangen van de verzekeringnemer bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen.

De assurantietussenpersoon dient de verzekeringnemer ook in staat te stellen goed geïnformeerd te beslissen. De reikwijdte van deze zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zoals de aard en inhoud van de opdracht en de verzekering, de hoedanigheid van partijen en de belangen van de klant. Voor zover die kenbaar zijn voor de tussenpersoon.

De verantwoordelijkheid voor het onderkennen van te verzekeren risico’s binnen de onderneming kan Outpost naar het oordeel van de rechtbank niet primair bij de tussenpersoon leggen. Outpost heeft zelf de lease van de auto’s en de bijbehorende autoverzekeringen geheel overgelaten aan de leasemaatschappij. Zij betaalde hiervoor een pakketpremie zonder zich ervan te vergewissen wat de dekking van de autoverzekeringen inhield. En ging ervan uit dat alles verzekerd was.

In zo’n situatie, een verzekeringsnemer volledig vaart op wat de leasemaatschappij (via een makelaar) bepaalt zonder haar assurantietussenpersoon hierover in te lichten, behoort het risico van een onvoldoende verzekeringsdekking bij de verzekeringnemer te blijven. En kan zij de gevolgen van haar eigen handelen niet afwentelen op de tussenpersoon.

De zorgplicht de tussenpersoon gaat naar het oordeel van de rechtbank niet zo ver dat zij, zonder dat daartoe een concrete aanleiding bestond, buiten de tot de portefeuille behorende verzekeringen navraag had moeten doen naar (de omvang van de dekking van) verzekeringen die Outpost elders had afgesloten.  

De slotsom luidt dat de tussenpersoon in haar advisering aan Outpost niet toerekenbaar tekort is geschoten en haar zorgplicht niet heeft geschonden. De vordering van NN is daarom niet toewijsbaar.

Wat kunt u doen?

Het begint met het vastleggen van de afspraken met betrekking tot de zorgplicht in een opdracht tot dienstverlening. Wat doet u wel en wat doet u niet voor uw klant. In het kader van de IDD is het belangrijk de wensen en behoeften van de klant te inventariseren. Hoe breder u inventariseert, hoe beter u op de hoogte bent van wat de klant al heeft en waar nog behoefte aan is. Zo kunt u afspreken dat u reeds lopende verzekeringen beoordeeld, maar dan moet u ze ook meenemen in uw advies. Wanneer u bepaalde verzekeringen buiten uw advies laat, dan legt u dat vast. Als laatste legt u ook vast welke verzekeringen wel en welke verzekeringen niet onder uw nazorg vallen. Zo kan hier in de toekomst geen onduidelijkheden over ontstaan.

Wat kan SVC voor uw doen?

Wij merken dat er de laatste tijd veel uitspraken zijn gedaan die over de zorgplicht van een assurantietussenpersoon gaan. Er wordt dan altijd gekeken naar de vastlegging van de opdracht met de klant en de opbouw van het (advies)dossier. Wilt u weten of u mogelijk risico loopt binnen uw portefeuille? Wij kunnen voor u een dossierscan doen om te beoordelen of u voldoet aan de IDD en zorgplicht. Daarnaast kan het SVC Kennisportal u veel ondersteuning bieden bij het op de juiste wijze invulling geven aan uw dienstverlening. Wilt u meer informatie hierover, neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!