Tussenuitspraak KiFiD inzake nazorg AOV

8 januari 2021 om 16:30

De klant verwijt zijn adviseur dat deze ten onrechte de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet heeft onderhouden. De Commissie oordeelt dat het op de weg van de adviseur lag om de klant begin 2012 uit te nodigen voor een onderhoudsgesprek van de verzekering en dat deze dan voor de periode van 1 april 2016 tot 1 april 2018 zou zijn verlengd. Heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden? 

De feiten  

De klant (journalist) heeft in 1986 met tussenkomst van een tussenpersoon een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij De Amersfoortse (de verzekeraar) afgesloten met eindleeftijd 60 jaar.  

Eind 2008 heeft de klant contact met de adviseur opgenomen en hebben zij de dekking van de verzekering besproken. Zij hebben toen ook gesproken over de verlenging van de verzekering. De adviseur heeft de klant in november 2008 twee offertes toegestuurd voor de verlenging van de verzekering tot 62- en 65-jarige leeftijd.  

De klant heeft de adviseur in 2009 geïnformeerd dat hij de verzekering met 20% wil verhogen en verder ongewijzigd wil voortzetten. Ook heeft de klant de adviseur gevraagd of het mogelijk was rond zijn 60e levensjaar, dus na afloop van de verzekering, een Budget AOV af te sluiten van 60 tot 65 jaar. En zo ja, wat de kosten daarvan zijn. 
 
De adviseur heeft de klant geantwoord dat het geen probleem moet zijn om de lopende AOV om te zetten in een budget AOV, maar wijst de klant er wel op dat de Budget dekking niet zo uitgebreid is. Daarnaast geeft de adviseur aan dat de contactvervaldatum van het huidige contract een punt van aandacht is. De eindleeftijd van de lopende polis is 60 jaar en op 59-jarige leeftijd is het voor het laatst dat een Budget AOV gesloten kan worden. Ze spreken af dit beide in de gaten te houden. 

Eind 2015 is de klant arbeidsongeschikt geraakt. De klant was toen 59 jaar oud. Bij het opmaken van de jaarstukken heeft hij geconstateerd dat zijn AOV op 1 april 2016 - zijn 60-jarige leeftijd - zou eindigen. Daarom neemt de klant in maart 2016 contact op met zijn adviseur om de verzekering te verlengen. De adviseur heeft offertes opgevraagd, maar de verzekeraar heeft de verzekering niet verlengd omdat bij de klant een aandoening was vastgesteld.  

Via de adviseur heeft de klant per e-mail in juli 2016 een beroep op de verzekering gedaan. De verzekeraar informeert de klant in oktober 2016 dat er geen mogelijkheid is om een uitkering aan de klant te verstrekken op basis van arbeidsongeschiktheid. De klant is van mening dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden. Indien de adviseur de verzekering periodiek had onderhouden was de einddatum van de verzekering aangepast en verlengd. De situatie van de klant is immers gedurende de jaren gewijzigd. De klant is arbeidsongeschikt, lijdt hierdoor schade en vordert betaling van € 283.254,00. 

De beoordeling  

In de periode tussen eind 2008 en begin 2009 hebben de klant en de adviseur onder meer gesproken over de verlenging van de verzekering voor de periode van 60 tot 65 jaar. De klant heeft er toen niet voor gekozen de looptijd aan te passen. Uit correspondentie blijkt dat partijen in januari 2009 hebben afgesproken dat de adviseur en de klant in de gaten zouden houden dat zij uiterlijk in het 59e levensjaar van de klant, dus in 2015, naar een Budget AOV met 65-jarige eindleeftijd zouden kijken. 

De adviseur heeft in 2015 verzuimd de Budget AOV met de klant te bespreken. De Commissie kan echter niet vaststellen dat de klant door dit verzuim schade heeft geleden. In 2015 is de klant immers arbeidsongeschikt geworden. En de klant heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voordien nog een Budget AOV had kunnen afsluiten, althans dat de schade door zijn arbeidsongeschiktheid in 2015 onder de Budget AOV gedekt zou zijn.  

Echter rust op de adviseur in beginsel ook de zorgplicht de opdrachtgever tijdig opmerkzaam te maken op de gevolgen die hem bekend geworden feiten kunnen hebben voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Mede daarom moet de adviseur de opdrachtgever periodiek uitnodigen om met hem een gesprek te voeren waarbij hij aan de hand van door de opdrachtgever te verstrekken informatie beoordeelt of de dekking van de verzekering nog bij de situatie en wensen van de opdrachtgever past.  

De Commissie is van oordeel dat het op de weg van de adviseur lag om de klant begin 2012 uit te nodigen voor een onderhoudsgesprek van de verzekering. Een termijn van maximaal 3 jaar tussen het inhoudelijke contact tussen partijen begin 2009 en een onderhoudsgesprek begin 2012 is naar het oordeel van de Commissie in de gegeven omstandigheden passend. Het belang van de klant bij de verzekering, een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid, was immers aanzienlijk.

Bovendien liep de verzekering niet tot de AOW-gerechtigde leeftijd maar tot het 60e levensjaar van de klant. Voor de periode daarna was de klant niet verzekerd. De Commissie stelt vast dat de adviseur heeft verzuimd om de klant in 2012 te benaderen voor het houden van een onderhoudsgesprek. De adviseur heeft zijn zorgplicht tegenover de klant dan ook geschonden.  

Hier staat tegenover dat ook de klant zich had verplicht om het onderwerp van de Budget AOV voor de periode van 60 tot 65 jaar tijdig met de adviseur te bespreken. Ook ontving de klant elk jaar van de verzekeraar een polisblad met daarop de einddatum van de verzekering. De klant heeft dan ook verzuimd zijn eigen belang te dienen en de verzekering met de adviseur te bespreken. Naar het oordeel van de Commissie rechtvaardigt dit een vermindering van de aansprakelijkheid van de adviseur. Een eigen schuld-correctie van 50% is hierbij passend.  

Voor de vaststelling van de omvang van de schade moet een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie waarin de klant zich werkelijk bevindt nadat de adviseur zijn zorgplicht tegenover hem heeft geschonden en de situatie waarin de klant zich zou hebben bevonden als de adviseur zijn zorgplicht niet zou hebben geschonden.  

Dit leidt tot de slotsom dat de klant in de periode van 1 april 2016 tot 1 april 2018 uitkeringen onder de verzekering zou hebben ontvangen, indien en voor zover de arbeidsongeschiktheid van de klant onder de dekking van die verzekering viel. Voordat de Commissie de schade kan begroten, moeten de door de klant gestelde arbeidsongeschiktheid en de gevolgen daarvan onder de verzekering worden beoordeeld op basis van de voorwaarden. In dat verband is een onderzoek vereist naar de mate van arbeidsongeschiktheid van de klant. In het kader van dit onderzoek dient de klant tijdig alle benodigde informatie aan de nog in te schakelen deskundigen te verschaffen.  

Gelet op het feit dat onderzoek moet worden gedaan naar de schade, zoals hieronder zal worden beslist, houdt de Commissie iedere beslissing aan.  

Wat kunt u doen? 

Wanneer u een overeenkomst sluit met een klant ben u als adviseur verplicht bij uw werkzaamheden de zorg te betrachten van een goed opdrachtnemer. Zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon verwacht mag worden. De looptijd van de zorgplicht van de assurantietussenpersoon is afhankelijk van hetgeen u met uw klant overeenkomt. Maakt u geen nadere afspraken, dan is uw zorgplicht niet beperkt tot het afsluiten van de verzekering, maar geldt ook gedurende de looptijd daarvan. Maak daarom duidelijke afspraken met uw klant over de te leveren doorlopende dienstverlening.

Wat mag de klant van u verwachten en wat verwacht u van de klant? Leg deze afspraken vast en agendeer deze. Uit deze uitspraak blijkt dat de norm voor periodiek onderhoud van een AOV minimaal eens in de 3 jaar is. Door periodiek contact met uw klant te hebben, kunt u tijdig signaleren of de lopende producten nog passen bij de persoonlijke en financiële situatie van uw klant. Indien u hier een advies over moet geven, maakt u vooraf kenbaar of de klant hierover advieskosten verschuldigd is en zo ja hoe hoog deze kosten zijn. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Heeft u behoefte aan overleg met betrekking tot uw dienstverlening over doorlopende dienstverlening aan uw klant? Wij kunnen u hierin voorzien door middel van een dossiercontrole, een workshop en voorbeelden in ons kennisportal. Neem contact met ons op en wij informeren u over de mogelijkheden.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!