Uitkering ongevallenverzekering aan werkgever terecht?

15 maart 2023 om 16:00

Werkgever heeft voor haar medewerkers en haar directielid een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Op die verzekering is Werkgever verzekeringnemer en begunstigde. De medewerkers en het directielid zijn de verzekerden. Een (parttime) Werknemer van Werkgever heeft in zijn vrije tijd een ongeval gehad met voor hem blijvend letsel. De verzekeraar heeft aan Werkgever voor dat ongeval een uitkering gedaan onder de ongevallenverzekering. Werknemer meent op verschillende gronden dat Werkgever die uitkering aan hem dient door te betalen. Werkgever heeft dat geweigerd. Het hof moet beoordelen of Werkgever de uitkering moet doorbetalen aan Werknemer of niet. 

De feiten  

Werkgever heeft met ingang van januari 2000 een collectieve ongevallenverzekering afgesloten bij een verzekeraar. Werkgever is de verzekeringnemer op de polis. Zij is ook aangewezen als de begunstigde. Verzekerden zijn de medewerkers van werkgever en haar directielid. Op 15 juni 2018 heeft Werknemer een hoge dwarslaesie opgelopen als gevolg van een val van een paard. Werknemer heeft door het ongeval blijvend letsel opgelopen en is daardoor blijvend arbeidsongeschikt geraakt. 
 
Werkgever heeft op eind augustus 2018 het ongeval gemeld bij de verzekeraar en aanspraak gemaakt op een uitkering op grond van de collectieve ongevallenverzekering. De verzekeraar heeft de claim in behandeling genomen. Gedurende de behandeling van de claim heeft de verzekeraar rechtstreeks contact gehad met (de belangenbehartiger van) Werknemer. Begin december 2018 heeft de verzekeraar aan Werknemer een brief gestuurd met een kopie naar Werkgever. 
 
Werknemer heeft ten behoeve van het verkrijgen van een uitkering persoonlijke medische gegevens verstrekt aan de verzekeraar. In een e-mailbericht van eind september 2020 heeft de verzekeraar aan Werknemer laten weten dat zij ten gevolge van de blijvende invaliditeit € 68.067,- uitkeert, te vermeerderen met € 2.450,33 aan rente.  
 
Werknemer heeft Werkgever verschillende keren verzocht om de uitkering uit de ongevallenverzekering aan hem over te maken, maar werkgever heeft niet aan dat verzoek voldaan. 

De beoordeling 

Als een werkgever een collectieve ongevallenverzekering afsluit met zijn medewerkers als verzekerden, is dat meestal om ten behoeve van een medewerker die een ongeval heeft gehad een uitkering te kunnen verkrijgen. Werkgever bemiddelt ook zelf in ongevallenverzekeringen. Op haar eigen website staat hierover: “Een collectieve ongevallenverzekering biedt uw medewerkers een vergoeding bij ernstige ongelukken.” Een voormalig directielid van Werkgever heeft tijdens de mondelinge behandeling verder verklaard dat indertijd de ongevallenverzekering ook is afgesloten met de bedoeling om een uitkering ten goede te laten komen aan de betreffende werknemer. 
 
Werknemer mocht daarom op zichzelf de verwachting hebben dat een uitkering onder de ongevallenverzekering aan hem ten goede zou komen. Die verwachting werd in dit geval versterkt doordat (a) correspondentie rechtstreeks werd gevoerd tussen de verzekeraar en (de belangenbehartiger van) Werknemer en (b) in die correspondentie ook werd gesproken over een claim van Werknemer. Werknemer kon daaruit redelijkerwijs afleiden dat het inderdaad ging om een uitkering aan hem. 
 
Daarnaast werd in de correspondentie van verzekeraar met Werknemer gesproken over “uw claim” en niet over “de claim van uw werkgever”. Bovendien, zou het voor de hand hebben gelegen om de correspondentie via Werkgever te laten. Werknemer heeft alleen belang bij het verstrekken van informatie om de aanspraak op een uitkering te kunnen vaststellen, als die uitkering ook aan hem ten goede komt. Uit het verzoek om die informatie te verstrekken mocht hij dan ook afleiden dat het om zijn belang ging.  
 
Werkgever heeft verder aangevoerd dat het niet haar bedoeling was dat een werknemer die een ongeval had gekregen, altijd aanspraak zou hebben op een uitkering. Zij wilde de mogelijkheid houden om, afhankelijk van de omstandigheden, in een concreet geval anders te besluiten. Daarom heeft zij zichzelf aangewezen als begunstigde op de polis. Werkgever heeft daarbij aangevoerd dat zij ook zelf belang zou kunnen hebben bij een uitkering, om daaruit kosten te dekken die zij zelf gehad zou kunnen hebben door het ongeval.

In dit geval zijn er bijvoorbeeld medewerkers van Werkgever ingezet om Werknemer te helpen bij de afwikkeling van zaken van zijn eigen kantoor. Verder is tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat voor hem van belang was dat het ongeval van Werknemer niet een arbeidsongeval betrof, maar een ongeval dat hem in privétijd is overkomen. Met name dat was voor Werkgever aanleiding om te besluiten in dit geval de uitkering niet door te betalen aan Werknemer. 
 
Voor Werknemer hoefde op zichzelf niet kenbaar te zijn dat sprake was van kosten voor Werkgever waarvoor zij zich zou willen verhalen op de ongevallenuitkering. Ook hoefde het voor hem niet duidelijk te zijn dat Werkgever een onderscheid zou maken tussen een arbeidsongeval en een ongeval in de privésfeer. Ook de verzekering zelf maakt daarin geen onderscheid. Onder de gegeven omstandigheden mocht van de Werkgever verwacht worden om Werknemer tijdig te berichten dat een uitkering onder de ongevallenverzekering toch niet aan hem zou worden doorbetaald. Hierdoor zou Werknemer dat kunnen meenemen in zijn afweging of hij de gevraagde medische informatie al dan aan verzekeraar niet zou geven. 
 
Vast staat dat Werkgever niet op enig moment aan Werknemer heeft laten weten dat een uitkering alleen voor haarzelf bestemd zou zijn. Werkgever heeft er ook geen duidelijke verklaring voor kunnen geven. Daarmee heeft zij niet gehandeld zoals van haar als goed werkgever mocht worden verwacht. Het uitblijven van een dergelijke mededeling heeft juist bijgedragen aan de gerechtvaardigde verwachting, en, zoals hij dat zelf ook benoemt, het gerechtvaardigd vertrouwen dat Werknemer mocht hebben dat een uitkering voor hem bestemd zou zijn en dus aan hem zou worden doorbetaald. 
 
Het hof oordeelt dat de kantonrechter terecht heeft beslist dat werkgever de door haar ontvangen uitkering moet doorbetalen aan Werknemer. Het vonnis zal op het punt van die doorbetaling dus worden bekrachtigd. 

Wat kunt u doen? 

Als adviseur moet u de wensen en doelstellingen van uw klant bij het afsluiten van een verzekering inventariseren. Waarom wil een klant een bepaalde verzekering afsluiten? Dan kunt u beoordelen welke verzekering het best passend is. U motiveert waarom u adviseert wie de begunstigde is, bij welke aanbieder u adviseert, welke looptijd etc.  U legt dit kort vast in een gespreksverslag of adviesmotivatie. Mochten er later vragen komen waarom er voor die verzekering of die begunstiging is gekozen, is dat altijd terug te vinden. 

Wat kan SVC voor u doen? 

In ons Kennisportal hebben wij naast diverse procedures ook voorbeelden van bijvoorbeeld een adviessamenvatting voor schadeverzekeringen opgenomen. Hierbij kunt u aan de hand van motivatievragen een goed advies vastleggen op basis van de wensen en doelstellingen van uw klant. Wilt u meer informatie over de Kennisportal? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!