Uitspraak KiFiD: Adviseur schendt zorgplicht

10 april 2019 om 13:49

Een adviseur heeft een klant geadviseerd in verband met het intern oversluiten van de hypothecaire geldlening. Later is gebleken dat de geadviseerde situatie de klant in een nadelige positie brengt. In de omstandigheden die aan dit geval ten grondslag liggen, had de adviseur de plicht zijn klant ten minste te informeren dat er fiscale consequenties verbonden konden zijn aan het uitvoeren van het advies. Die informatieplicht heeft de adviseur geschonden.


De feiten

De klant wilde advies over de financiering van een nieuw aan te kopen woning en maakte een afspraak bij haar adviseur. Tijdens de inventarisatie is vastgesteld dat het niet tot de mogelijkheden zou behoren een nieuwe woning te financieren. Op basis van de adviesgesprekken is er besloten de hypothecaire geldlening intern over te sluiten met een rentevast periode van 10 jaar. De klant heeft de vergoeding van bijna € 20.250 voor het vervoegd aflossen van de lening uit eigen middelen voldaan. De adviseur heeft voor zijn advies € 2.495,- aan advieskosten in rekening gebracht. In januari 2018 heeft de klant van de geldverstrekker een bedrag van € 924,- retour gekregen, omdat de vergoeding voor vervroegde aflossing eerder verkeerd bleek te zijn berekend.

De klant stelt dat adviseur de omzetting van de geldlening had moeten ontraden. Uit de door de klant overgelegde berekeningen blijkt dat de vergoeding voor vervroegde aflossing netto niet wordt terugverdiend binnen de nieuwe rentevast-periode van 10 jaar. De klant heeft ter onderbouwing van haar stelling berekeningen overgelegd waaruit blijkt dat de omzetting haar netto een bedrag van € 21.005,- heeft gekost. Ook heeft de klant uiteengezet dat de verlaagde bruto maandlasten tot een netto voordeel leiden van € 154,- per maand. Gedurende de gehele nieuwe rentevast periode bedraagt dit voordeel daarom (€ 154 x 12 x 10) € 18.480,-. Omdat de klant nog steeds de wens koestert te verhuizen, is de verwachting dat zij minder dan tien jaren in de huidige woning blijft wonen en er daardoor een lager voordeel behaald zal worden. De klant vordert een schadebedrag van € 20.092,-. Daarnaast heeft de klant de kosten gevorderd voor het advies dat zij bij haar gemachtigde heeft ingewonnen.

De adviseur geeft echter aan dat de vergoedingsrente en advieskosten ruim worden terugverdiend. De hypothecaire lasten zijn door de omzetting gedaald met een bruto bedrag van € 302,68. Gedurende de rentevast periode wordt zodoende een besparing gerealiseerd van (€ 302,68 x 12 x 10) € 36.321,60. De vergoedingsrente en advieskosten worden in 75 maanden terugverdiend. Dat adviseur daarbij is uitgegaan van bruto maandlasten is conform de door de AFM opgelegde verplichtingen. Met betrekking tot de berekening van de nettolasten ontkent de adviseur dat hij daarover advies heeft gegeven of behoort te geven.

De beoordeling

Tussen partijen is een overeenkomst van opdracht gesloten. Als uitgangspunt geldt dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat hij de financiële belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen behartigt en dat hij zorgvuldigheid betracht in de advisering van zijn cliënten. De adviseur is daarbij gehouden informatie in te winnen bij de klant omtrent haar kennis en ervaring, wensen, doelen, risicobereidheid en mogelijkheden teneinde zich ervan te verzekeren dat de door hem te verstrekken adviezen passend zijn gelet op de wensen en mogelijkheden van de klant.

In dit concrete geval had de klant op zijn minst geïnformeerd moeten worden dat het oversluiten fiscale consequenties heeft. Zeker omdat de adviseur wist dat de klant een laag inkomen had. Hij heeft immers aangegeven dat de financiering van een nieuwe woning onmogelijk zou zijn en had derhalve inzicht in de inkomenssituatie van de klant. In een dergelijk geval mag eveneens van de adviseur worden verwacht dat hem duidelijk is dat de netto voordelen van oversluiten lager kunnen zijn dan de door hem berekende voordelen. Indien de adviseur de klant geïnformeerd dat voor de berekening van de nettolasten fiscaal advies nodig was had doorverwezen naar een fiscalist, had hij aan zijn informatieverplichting voldaan. Uit niets is gebleken dat dergelijke informatie door de adviseur is verstrekt.

De Commissie is van oordeel dat de adviseur vanwege de schending van de op hem rustende informatieplicht gehouden is de schade van de klant te vergoeden. Rekening houdend met alle omstandigheden van het geval stelt de Commissie, naar redelijkheid en billijkheid oordelend, het door de adviseur te vergoeden bedrag vast op € 7.000,-. Eigen schuld van de klant is in deze zaak niet van toepassing. De klant hoefde immers in dit geval niet bedacht te zijn op fiscale consequenties, nu is vastgesteld dat de adviseur haar daarover had moeten informeren.

Daarnaast is de Commissie van oordeel dat de advieskosten die door de adviseur in rekening zijn gebracht gematigd dienen te worden. De adviseur moet € 1.495 aan advieskosten aan de klant terugbetalen. Tot slot oordeelt de Commissie dat de Adviseur € 200,- aan de kosten van deskundige bijstand aan de klant moet betalen. De totale vergoeding wordt door de Commissie bepaald op € 8.695,-.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk om met bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een (tijdelijk) laag inkomen van een klant, rekening te houden. Het ligt op uw weg om uw klant duidelijk en volledig te informeren over een nieuwe financiële positie bij het aangaan van een nieuwe of aangepast hypotheek. Mocht u deze berekening zelf niet kunnen maken, moet u de klant doorverwijzen naar een specialist. Zo kan de klant een gedegen beslissing nemen over de nieuwe situatie.

Wat kan SVC voor u doen?

Heeft u vragen over een advies aan uw klant in een specifieke situatie? Of wilt u een dossier door ons laten te checken, zodat u zeker weet of uw dossier(s) voldoen aan de Wft? Dat kan! Neem voor meer informatie over een dossiercheck contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!