Uitspraak KiFiD: klant moet bij annulering overeenkomst toch kosten betalen

2 november 2018 08:30 Als een klant een opdracht van dienstverlening bij een adviseur annuleert, omdat hij er niet in slaagt voor het vervallen van het financieringsvoorbehoud een offerte te krijgen, moet de klant toch een groot deel van de advies- en bemiddelingskosten voldoen aan de adviseur. Dat beslist de Geschillencommissie KiFiD.

De feiten

De klant heeft zich in juli 2017 tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling bij het verkrijgen van een financiering voor de aankoop van een woning. Omdat de klant werkzaam is bij haar vader geeft de adviseur na het kennismakingsgesprek in een email op 16 augustus 2017 aan dat banken moeilijk omgaan met dit gegeven.

Op 6 september 2017 heeft de klant een overeenkomst van opdracht ondertekend. Het overeengekomen tarief voor de advies- en bemiddelingswerkzaamheden bedraagt, zoals ook opgenomen in het Dienstverleningsdocument, € 2.500,-. In de overeenkomst staat dat in het geval van annulering van de opdracht door de klant het uurtarief in rekening wordt gebracht met een minimum van € 500,-. In de overeenkomst staat ook opgenomen dat de adviseur een inspanningsverplichting – maar geen resultaatsverplichting – heeft om voor het verstrijken van het financieringsvoorbehoud duidelijkheid te hebben over de financieringsaanvraag.

In het door de klant ondertekende adviesrapport staat opgenomen dat het voor de klant van belang is dat de geldverstrekker accepteert dat zij bij haar vader in dienst is en dat de geldigheid van het rentevoorstel zes maanden is. De adviseur heeft geadviseerd de aanvraag bij Hypotrust in te dienen omdat volgens de adviseur de kans het grootst is dat deze geldverstrekker aan deze voorwaarden kan voldoen.

Hypotrust wijst de zaak echter af, omdat is geconstateerd dat er twee ondernemingen op de naam van de klant staan. Hypotrust heeft aangegeven dat de aanvraag niet voldoet aan de acceptatienormen en dat zij, gezien het gebrek aan vertrouwen in de continuïteit van het inkomen, de aanvraag niet verder in behandeling neemt. Waarop de adviseur direct een aanvraag indient bij de Rabobank.

Op 29 september 2017 heeft de klant de opdracht geannuleerd. Zij had de Rabobank rechtstreeks benaderd en de Rabobankadviseur gaf aan dat er een veel kortere termijn geldt voor het krijgen van een offerte van de bank als de aanvraag rechtstreeks wordt gedaan. De Rabobank heeft vervolgens de aanvraag van de klant geaccepteerd en de adviseur laten weten dat hij de werkzaamheden kon staken. De adviseur heeft de klant een factuur van € 2.500,- gestuurd voor de advies- en bemiddelingswerkzaamheden.

De klant vindt echter dat zij die kosten niet volledig hoeft te betalen, omdat de adviseur niet succesvol heeft bemiddeld. De klant heeft uiteindelijk zelf de financiering geregeld bij de Rabobank. Het kan daarom niet van haar worden verwacht dat ze het (volledige) factuurbedrag betaalt. De klant heeft bij de adviseur geklaagd over het bedrag van de factuur en voorgesteld € 1.500,- te betalen voor de verrichte werkzaamheden. Dit voorstel is door de adviseur afgewezen. 

De beoordeling

In de overeenkomst staat dat bij annulering door de klant het uurtarief in rekening wordt gebracht met een minimum van € 500,-. Hoewel in het dienstverleningsdocument en in de overeenkomst het uurtarief niet wordt vermeld, is het redelijk om van de in het document vermelde bedrag van € 2.500,- uit te gaan voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden. Uit het dossier blijkt immers dat er adviesgesprekken tussen partijen plaats hebben gevonden. De adviseur heeft een klantprofiel opgemaakt, het taxatietraject is doorlopen, de financieringsopzet en het adviesrapport zijn opgesteld. Ook heeft de adviseur twee aanvragen opgesteld en ingediend.

Door de opdracht te annuleren en rechtstreeks naar de Rabobank te gaan heeft de klant de adviseur de kans ontnomen om zijn opdracht (alsnog) volledig uit te voeren. De gevolgen daarvan zijn in beginsel voor rekening van de klant. De klant heeft zich na de afwijzing door Hypotrust kennelijk genoodzaakt gevoeld om bij een ander dan de adviseur te rade gegaan. Daar is het gelukt binnen de nog korte resterende tijd in verband met het financieringsvoorbehoud de financiering rond te krijgen. De stelling van de klant dat het de adviseur niet gelukt was om de termijn voor het inroepen van het financieringsvoorbehoud verder te verlengen is niet voldoende komen vast te staan.

De Commissie acht het in de gegeven omstandigheden echter wel redelijk en billijk om de bemiddelingskosten te matigen. De Adviseur had er namelijk van uit moeten gaan, dat in verband met de korte termijn van het financieringsvoorbehoud haast geboden was en dat hij niet kon volstaan met de aanvraag van één offerte. Na de afwijzing kwam hij in tijdnood om de tweede aanvraag bij de Rabobank op tijd behandeld te krijgen. Dit terwijl de Adviseur ervanuit ging dat het dienstverband van de klant bij haar vader een complicatie zou vormen voor het alsnog verkrijgen van een offerte.

Daartegenover staat dat de klant had moeten aangeven twee ondernemingen op haar naam te hebben. Dat de ondernemingen volgens de klant ‘slapend’ waren doet aan haar verplichting niet af. Dit leidt tot de conclusie dat partijen over en weer aansprakelijk zijn te houden voor het feit dat de klant naar een andere adviseur is overgestapt.

De beslissing

De Commissie wijst de vordering gedeeltelijk toe en beslist dat de adviseur een deel van het totale factuurbedrag dient kwijt te schelden. Dit deel wordt door de Commissie begroot op een bedrag van € 425,-, de helft van de gemiddelde kosten die de Adviseur in rekening brengt voor werkzaamheden gericht op bemiddeling (€ 850,-). Het door de klant te betalen factuurbedrag komt daarmee op € 2.075,-.

Wat kunt u doen

Ook uit deze uitspraak blijkt het belang van het vastleggen van uw werkzaamheden en de kosten die u hiervoor in rekening brengt in een opdracht van dienstverlening. En wat de gevolgen zijn wanneer de klant besluit om de overeenkomst met u op te zeggen. Zorg voor een goede vastlegging en sla de door de klant ondertekende overeenkomst op in het klantdossier.

Lees hier de volledig uitspraak van het KiFiD.

Intranet

Klik hier om in te loggen op onze website.

Intranet

E-mailadres:

Wachtwoord:


(Wachtwoord vergeten?)