Verschil van mening over betekenis bedrijfsverzamelgebouw

9 maart 2023 om 15:00

Partijen hebben in 2017 een volmachtovereenkomst gesloten, die de Gevolmachtigd Agent het recht geeft om op naam van Volmachtgever en voor haar risico verzekeringsovereenkomsten af te sluiten. Het hof moet beoordelen of de Gevolmachtigd Agent haar volmacht heeft overschreden toen zij in 2018 met gebruikmaking van de volmacht een verzekeringsovereenkomst met een klant sloot voor een pand in Schiedam. Wie draait op voor de schade die vergoed moest worden na brand in het verzekerde gebouw? 

De feiten 

Tussen partijen is op 1 augustus 2017 na ongeveer een jaar van onderhandelingen een volmachtovereenkomst gesloten tussen de Gevolmachtigd Agent en de Volmachtgever (een buitenlandse verzekeraar). Later dat jaar kreeg de Gevolmachtigd Agent de mogelijkheid om een pand in dekking te nemen. Het bedrijfspand bestaat uit vier delen. Eén deel is in gebruik door een autowasserij, drie delen zijn verhuurd aan een meubelzaak. De Gevolmachtigd Agent legt de vraag voor bij de Volmachtgever of het pand binnen de volmachtovereenkomst zou passen en dus tegen een lagere premie verzekerd kon worden. De Volmachtgever geeft aan bedrijfsverzamelgebouwen niet voor 100% in volmacht te tekenen, in verband met een slecht schadeverloop bij bedrijfsverzamelgebouwen. Conform de volmachtovereenkomst zijn bedrijfsverzamelgebouwen een uitgesloten risico. 
 
In februari 2019 is er brand ontstaan in het pand. Als gevolg van de brand is het volledige pand total loss verklaard. Volgens de Volmachtgever betreft het een bedrijfsverzamelgebouw en had het pand dus nooit door de Gevolmachtigd Agent geaccepteerd mogen worden. De Volmachtgever heeft aanvankelijk dekking geweigerd, maar na aandringen van de Gevolmachtigd Agent alsnog dekking erkend. Aan verzekerde is inmiddels € 422.206,61 uitgekeerd. In april 2019 heeft de Volmachtgever de Gevolmachtigde Agent aansprakelijk gesteld. 
 
De rechtbank heeft in eerste aanleg voor recht verklaard dat De Gevolmachtigde Agent haar volmacht heeft overschreden van het onderhavige risico dat zich heeft verwezenlijkt op 26 februari 2019 en dat De Gevolmachtigde Agent daarvoor ten opzichte van De Volmachtgever aansprakelijk is. De Gevolmachtigde Agent is gehouden de schade en kosten die De Volmachtgever hierdoor heeft geleden respectievelijk heeft gemaakt te vergoeden. Hoe oordeelt het hof? 

De beoordeling 

Niet ter discussie staat dat de Volmachtgever geen bedrijfsverzamelgebouwen in de volmacht wilde opnemen. Partijen hebben discussie over de vraag of het pand kwalificeert als een bedrijfsverzamelgebouw. Bij het hof betoogde de Gevolmachtigde Agent dat er geen sprake was van een bedrijfsverzamelgebouw. De taalkundige uitleg is volgens het volmachtbedrijf veel te breed. In de verzekeringsbranche wordt een pand bedoeld waar een grote diversiteit aan bedrijven zitten, huurders veelvuldig wisselen, toegangscontrole lastig is en een adequate bouwkundige afscheiding ontbreekt. Dat zijn volgens de Gevolmachtigde Agent de factoren die bepalend zijn voor de beoordeling van het risico en of er dus sprake is van een bedrijfsverzamelgebouw. 
 
Het hof oordeelt als volgt. Het gaat hier om een bedrijfspand met twee adressen, gelegen op hetzelfde kadastrale perceel. Het pand was onderverdeeld in vier gedeelten. Deze vier gedeelten konden los van elkaar worden verhuurd. De vier delen van het bedrijfspand waren aan twee verschillende bedrijven met twee (sterk) verschillende bedrijfsactiviteiten verhuurd. Gelet op deze kenmerken van het pand is hier, volgens de taalkundige betekenis, onmiskenbaar sprake van een “bedrijfsverzamelgebouw”: een gebouw waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd. Het hof ziet dan ook geen aanleiding om van de taalkundige betekenis van bedrijfsverzamelgebouwen af te wijken op grond van de stelling van de Gevolmachtigd Agent dat sprake is van een daarvan afwijkend branchegebruik. 
 
Nu op grond van het voorgaande vast is komen te staan dat het betreffende pand aan te merken is als een bedrijfsverzamelgebouw in de zin van bijlage 7 van de volmachtovereenkomst, is het hof van oordeel dat de Gevolmachtigd Agent haar volmacht heeft overschreden bij het verzekeren van het onderhavige risico. Dit vormt een toerekenbare tekortkoming waarvoor de Gevolmachtigd Agent ten opzichte van de Volmachtgever volgens de volmachtovereenkomst aansprakelijk is.  
 
De Gevolmachtigd Agent is dan ook gehouden de schade en kosten die de Volmachtgever hierdoor heeft geleden respectievelijk heeft gemaakt, te vergoeden. De Gevolmachtigd Agent zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. 

Wat kunt u doen? 

Als gevolmachtigd agent bent u gehouden aan de afspraken die met de volmachtgever zijn gemaakt in de volmachtovereenkomst. Bij twijfel over de verzekerbaarheid van een te verzekeren object is het van belang om schriftelijk en onderbouwd aan de verzekeraar voor te leggen waarom u van mening bent dat het een te verzekeren risico is. Bewaar het antwoord van de volmachtgever en bevestig daarna pas aan de klant wat de (on)mogelijkheden zijn. Treedt u buiten de bevoegdheid van uw volmacht, dan is het risico voor u. Zorg dat de afspraken met volmachtgevers bij uw acceptanten bekend zijn en dat u hier beleid over heeft vastgelegd. 

Wat kan SVC voor u doen? 

De SVC Kennisportal bevat alle formulieren, instructies, beleidsdocumenten om te kunnen voldoen aan de wettelijke bepalingen. Daarnaast kunt u zelf documenten in de Kennisportal uploaden, zodat deze beschikbaar zijn voor uw medewerkers. Denk aan uw afspraken met volmachtgever. Wilt u meer informatie of een vrijblijvende demonstratie van ons Kennisportal? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!