Voorwaarden niet overhandigd, dan niet van toepassing

14 november 2019 om 18:00

Klant claimt vergoeding van de schade door diefstal van zijn motorfiets. Maar de claim is afgewezen door Gevolmachtigde, omdat niet was voldaan aan de stallings-en beveiligingseisen door de motor niet te bevestigen met de vaste wereld. De klant vindt dat de stallingseisen niet van toepassing zijn, omdat deze hem niet bekend zijn. Laat staan overeengekomen. Zijn de in de voorwaarden genoemde stallingseisen dan wel van toepassing? Nee, oordeelt het Kifid, omdat die voorwaarden voordien ook niet van toepassing waren.

De feiten

De klant heeft bij een motorwinkel een motorfiets gekocht. Bij die gelegenheid heeft hij in die motorwinkel via Gevolmachtigde van verzekeraar een verzekering voor zijn motorfiets afgesloten die onder meer dekking biedt voor het diefstalrisico.

In de Voorwaarden Motorverzekering staat met betrekking tot de stallingseisen: diefstaldekking is alleen van toepassing als bij schade aangetoond kan worden dat de motor was afgesloten met 2 sloten, waarvan één ART categorie 4 of 5 goedgekeurd motorslot. En de motor moet met het ART categorie 4 of 5 goedgekeurd motorslot (indien mogelijk) ook met de vaste wereld (aard-of nagelvast) bevestigd te zijn of binnen te worden gestald.

Bij prolongatie van de verzekering na het eerste verzekeringsjaar, zijn voornoemde Stallingseisen vermeld in een clausule op het polisblad, in plaats van in de voorwaarden van de Verzekering. Gevolmachtigde heeft de brief met het nieuwe polisblad naar het oude adres van de klant toegestuurd, aangezien de klant was verhuisd en zijn nieuwe adres niet aan Gevolmachtigde had doorgegeven.

De motor van de klant is gestolen. Volgens de klant stond de motorfiets geparkeerd aan de zijkant van het wooncomplex tegen het toegangshek van de fietsenstalling. Hij was afgesloten met een ART 4 kettingslot door het achterwiel en het ingebouwde stuurslot. Ook stelt de klant dat hij gecontroleerd heeft dat de motorfiets was afgesloten.

De Gevolmachtigde heeft vergoeding van de diefstalschade geweigerd, omdat de klant niet had voldaan aan de stallingseisen door de motor niet te bevestigen met de vaste wereld. De klant vindt dit onterecht omdat hij deze stallingseisen niet kende, omdat dit aanvankelijk niet op het polis- of clausuleblad stond en ook de polisvoorwaarden niet waren verstrekt. Daarnaast geeft de klant aan dat het in zijn geval niet mogelijk was om de motor te bevestigen met de vaste wereld.

Beoordeling

De vraag die de Commissie moet beantwoorden is of partijen de stallingseisen waarop Gevolmachtigde zich beroept, zijn overeengekomen. De Commissie is van oordeel dat dit niet het geval is.

Gevolmachtigde beroept zich in de eerste plaats op de stallingseisen in de Voorwaarden Motorverzekering. De klant heeft betwist dat hem deze voorwaarden tijdig ter hand zijn gesteld. Maar de Gevolmachtigde heeft niet aangetoond dat de Voorwaarden Motorverzekering vóór of bij het sluiten van de verzekering aan de klant ter hand zijn gesteld.

Evenmin is voldoende dat op het aanvraagformulier staat: “Door ondertekening verklaar je dat deze verzekering volgens het premietarief en volgens onze voorwaarden wenst aan te gaan.” Het citaat ziet op de toepassing van “onze voorwaarden” op de verzekering maar dit zegt niets over welke voorwaarden dat zijn en dit zegt ook niet dat de Voorwaarden Motorverzekering tijdig ter hand zijn gesteld. Daarom zijn de Voorwaarden Motorverzekering niet van toepassing op de Verzekering en dus gelden de genoemde stallingseisen niet voor de klant.

Gevolmachtigde heeft de geldigheid van de stallingseisen ook gebaseerd op het polisblad dat hij ter gelegenheid van de prolongatie aan de klant heeft verstrekt. In zijn brief aan de klant staat: “De stallings-en beveiligingseisen welke u gewend bent blijven van toepassing en vindt u terug op de achterzijde van het bijgevoegde polisblad.”

De klant stelt dat de betreffende brief met het polisblad hem niet heeft bereikt, omdat de brief naar een adres was gestuurd waar de klant niet meer woonde. Dat de klant die brief niet heeft ontvangen, komt echter voor rekening van de klant, omdat hij heeft nagelaten Gevolmachtigde van zijn verhuizing op de hoogte te brengen

De Gevolmachtigde mocht bij de verzending van de brief ervan uitgaan van de laatste aan hem bekende woonplaats. Dit betekent dat de brief de gevolgen had alsof de klant die had ontvangen. Toch leidt deze brief er niet toe dat de stallingseisen op de Verzekering van toepassing zijn. In die brief staat: “de stallings- en beveiligingseisen welke u gewend bent blijven van toepassing”. De stallingseisen konden niet van toepassing blijven, omdat die voordien niet van toepassing waren. Dat er bij de brief een polisblad is gevoegd waarop de clausule met de stallingseisen is vermeld maakt dat niet anders.

De toezending van het polisblad waarop de clausule met de stallingseisen is vermeld, brengt niet mee dat Consument deze clausule heeft aanvaard. Uit het stilzwijgen van de klant mocht Gevolmachtigde evenmin afleiden dat de klant instemde met de toepasselijkheid van de clausule.

De Commissie oordeelt dat de stallingseisen waarop Gevolmachtigde Agent zich beroept, niet zijn overeengekomen. Gevolmachtigde heeft niet aangetoond dat de Voorwaarden Motorverzekering vóór of bij het sluiten van de verzekering aan Consument ter hand zijn gesteld. De Gevolmachtigde kan de dekking van de diefstalschade dan ook niet weigeren met een beroep op de stallingseisen. De klacht van Consument is dus gegrond en zijn vordering zal worden toegewezen. De Gevolmachtigde moet alsnog de schade van € 4.000,00 aan de klant vergoeden.

Wat kunt u doen

Voorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer u deze actief aan de klant heeft uitgereikt. Vooraf of uiterlijk bij het afsluiten van een overeenkomst. Wanneer u dit niet kunt aantonen kunnen de voorwaarden, zoals in deze uitspraak is gebeurd, niet van toepassing worden verklaard. Om een verzekerde extra attent te maken op bepaalde voorwaarden adviseren wij u deze specifieke voorwaarden in een begeleidend schrijven aan de klant te benoemen. U kunt niet duidelijk genoeg zijn. Heeft u, bijvoorbeeld in het kader van nazorg, contact met uw klant over de verzekering(en), kunt u de klant nogmaals wijzen op de bijzondere voorwaarden en het belang van de klant om aan deze voorwaarden te blijven voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het periodiek laten keuren van een verplichte alarminstallatie.

Wat kan SVC voor u doen?

Niet alleen verzekeringsvoorwaarden zijn belangrijk, maar ook algemene voorwaarden die op uw dienstverlening van toepassing zijn. Dit maakt uw dienstverlening, die u vastlegt in een opdracht tot dienstverlening, nog duidelijker en transparanter. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van algemene voorwaarden? Neemt u dan contact met ons op.

Lees hier de volledig uitspraak van Kifid
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!