Wet tot implementatie van het UBO-register

17 juli 2020 om 11:30

Op 8 juli jl. is de Wet tot implementatie van het UBO-register (Implementatiewet) en het bijbehorende inwerkingtredingsbesluit (deels) in werking getreden. Het betreft de verplichting voor rechtspersonen om informatie over hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO) te verzamelen en bij te houden.  

De verplichting voor rechtspersonen om de verzamelde UBO-informatie te registreren in het UBO-register en de daarmee verband houdende verplichtingen treden in werking op 27 september 2020. Nieuw op te richten rechtspersonen moeten hun UBO(’s) na die datum direct registreren, wanneer zij zich voor het eerst aanmelden bij het handelsregister. Voor bestaande rechtspersonen geldt voor de UBO-registratie een overgangsperiode van 18 maanden. Voldoet een rechtspersoon niet aan de UBO-registratieverplichting dan kunnen er zowel administratiefrechtelijke als strafrechtelijke sancties worden opgelegd. 

Met dit besluit is voorzien in stapsgewijze inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Dit betreft een implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, waarvan de inwerkingtreding op 10 januari 2020 was.  

Voor één onderdeel van de implementatiewet (onderdeel Fa) is nog geen implementatiedatum bepaald. Dit betreft het onderdeel dat toe ziet op de identificatie van raadplegers van het register en het op verzoek van de UBO inzicht bieden in het aantal keer dat zijn gegevens is verstrekt aan derden, niet zijnde overheidspartijen. In de inwerkingtreding van onderdeel Fa zal voorzien worden als de Wet digitale overheid van kracht is, de identificatiemiddelen beschikbaar zijn en deze als inlogmiddelen kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot gegevens van UBO’s.  

Gedurende de behandeling van het wetsvoorstel is aangegeven dat voorzien zal worden in betrouwbare identificatie van raadplegers ter bescherming van de privacy van uiteindelijk belanghebbenden. Daarbij is aangegeven dat in de uitvoering hiervan aangesloten zal worden op de Wet digitale overheid en de identificatiemiddelen die daarmee beschikbaar komen. Deze wet is nog niet van kracht. 

Wat kunt u doen? 

Als de implementatiewet op uw organisatie van toepassing is, is het aan te raden om te starten met het verzamelen van informatie over uw UBO(‘s), deze informatie periodiek te controleren en, indien nodig, aan te passen. U kunt uw registratie bewaren in uw Kennisportal, zodat de informatie altijd beschikbaar is. Door een jaarlijkse reviewtaak in te stellen om regelmatig de gegevens te controleren, borgt u de actualiteit van deze gegevens. Daarnaast kan het UBO-register, zodra de raadpleegbaar is, u helpen met de uitvoering van uw verplichtingen in het kader van de Sanctiewet en de Wwft. Zorg er wel voor dat u uw raadplegingen vastlegt in het klantdossier. Op deze wijze kunt u aan toezichthouders ook aantonen dat u aan de wettelijke verplichting voldoet. 

Wat kan SVC voor u doen? 

In ons Kennisportal is een sjabloon beschikbaar van een UBO-formulier. U kunt deze gebruiken om de informatie te verzamelen en (bijvoorbeeld) in een Exceloverzicht bewaren. Dit overzicht kunt weer opslaan in uw Kennisportal, zodat deze altijd beschikbaar is. Wilt u meer informatie over de Kennisportal of wilt u een demonstratie? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!