Wijziging Beleidsregel geschiktheid

11 juli 2019 om 17:16

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zijn door de Minister van Financiën aangewezen als de partijen die beleidsbepalers van financiële onderneming in Nederland moeten toetsen op hun geschiktheid. In grote lijnen komt het erop neer dat DNB de beleidsbepalers van banken en verzekeraars toetst en de AFM de beleidsbepalers van overige financiële ondernemingen. Om te komen tot een objectieve beoordeling van de geschiktheid hebben de toezichthouders de Beleidsregel geschiktheid opgesteld. De laatste versie dateert uit 2012. In verband met wijzigingen in de nationale en Europese wet- en regelgeving gaan de toezichthouders de beleidsregel aanpassen. Een voor de financieel dienstverleners in het oog springende wijziging is de eis dat een beleidsbepaler van een (onder) gevolmachtigd agent dient te beschikken over algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis.

Beleidsbepaler volmachtbedrijf

Bij de invoering van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk is door de minister van Financiën -na ampel overleg met marktpartijen en op advies van het College Deskundigheid Financiële Diensten- besloten om de diploma-eis voor het optreden als (onder)gevolmachtigd agent te laten vervallen. In haar Memorie van toelichting bij de nieuwe beleidsregel schrijft de AFM dat nu er voor deze groep geen aanvullende wettelijk kader meer is waarin wordt voorgeschreven aan welke vakinhoudelijke eisen een (onder)gevolmachtigd agent moet voldoen, zij in de beleidsregel geschiktheid heeft opgenomen dat beleidsbepalers van deze ondernemingen moeten aantonen dat zij over specifieke en algemene vakinhoudelijke kennis beschikken. In haar toelichting geeft de AFM overigens wel aan dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor beleidsbepalers die op basis van de huidige uitgangspunten reeds geschikt zijn bevonden.

Level playing field

Met de introductie van de Wft heeft de wetgever getracht om een gelijk speelveld te creëren voor alle partijen die op de markt aanwezig zijn (level playing field). Artikel 4:9 Wft bepaalt dat financieel dienstverleners zorg dienen te dragen voor een vakbekwame uitoefening van de financiële dienstverlening. In het BGfo wordt aan deze norm (artikel 5 e.v.) nader invulling gegeven. Hierin zijn geen specifieke vakinhoudelijke eisen opgenomen voor beleidsbepalers van verzekeraars, waarvoor de (onder)gevolmachtigd agent als (onder)gevolmachtigde optreedt. Ook stelt de beleidsregel geschiktheid geen eisen aan de vakinhoudelijke kennis van beleidsbepalers van verzekeraars. In de praktijk is het lang niet altijd de beleidsbepaler die vakinhoudelijke leiding geeft aan de activiteiten als (onder)gevolmachtigd agent, net zoals bij een verzekeraar de beleidsbepalers geen vakinhoudelijke leiding geeft aan de verzekeringsactiviteiten. Door het verplicht stellen van de vakinhoudelijke kennis bij de beleidsbepaler van een (onder)gevolmachtigd agent ontstaat een ongelijk speelveld.

Geen norm

Tenslotte bevat de concept beleidsregel geen nadere uitleg over welke specifieke algemene en vakinhoudelijke kennis een beleidsbepaler van een (onder)gevolmachtigd agent dan dient te beschikken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid tot veel discussie en willekeur bij de interpretatie van deze eis. Dit lijkt ons een onwenselijke situatie.

Meer lezen?

Lees hier de ter consultatie aangeboden beleidsregel.

Wat kunt u doen?

Indien u zich niet kunt vinden in de aanpassing van de Beleidsregel, dan kunt u uw zienswijze voor 1 september 2019 indienen bij de AFM. Dit kunt u doen via een document dat de AFM op haar consultatiepagina aanbiedt.

Wat kan SVC voor u doen?

Wij hebben onze bovenstaande zienswijze reeds bij de AFM ingediend. Wilt u meer informatie over de opleiding Gevolmachtigd Agent? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!