Zorgplicht adviseur bij oversluiten orv

26 februari 2021 om 13:15

Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode – de periode van twee jaren waarin de verzekering geen dekking biedt voor overlijden door zelfdoding – gaat lopen, moet de adviseur de (aspirant-)verzekeringnemer daarop wijzen. Er is niet komen vast te staan dat de adviseur dit heeft gedaan. Dit betekent dat de adviseur de op hem rustende zorgplicht ten opzichte van de klant heeft geschonden en aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan door klant geleden schade.  

De feiten 

In 2015 hebben de klant en zijn echtgenote de adviseur benaderd voor een financieel advies. Op dat moment hadden de klant en zijn echtgenote een overlijdensrisicoverzekering bij Reaal. Naar aanleiding van twee gesprekken met de klant heeft de adviseur een adviesrapport uitgebracht.  

De adviseur heeft de financiële situatie en verzekeringen geanalyseerd en naar aanleiding daarvan een aantal concrete adviezen uitgebracht. Eén van deze adviezen was het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering bij TAF, omdat de premie gedurende de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering bij TAF veel lager zou zijn dan dezelfde dekking bij Reaal. De klant en zijn echtgenote hebben dit advies opgevolgd.  

Later in 2016 is de echtgenote van de klant overleden door zelfdoding. De klant heeft daarop een beroep gedaan op de overlijdensrisicoverzekering. TAF heeft hem bericht er dat op grond van de toepasselijke polisvoorwaarden geen dekking is, omdat er sprake was van zelfdoding. En deze zelfdoding heeft plaatsgevonden binnen twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering.  

De klant is van mening dat de op de adviseur rustende zorgplicht met zich brengt dat de adviseur bij wijziging van een verzekering de mogelijke risico’s of wijzigingen in de dekking voldoende duidelijk maken aan de verzekerden. Dit heeft de adviseur niet gedaan. Bij het advies om de verzekering te wijzigen is alleen afgewogen of het voor de klant en zijn echtgenote financieel aantrekkelijk was om over te stappen. De medische situatie van de echtgenote van de klant had ook mee moeten worden gewogen.  

Volgens de klant is tijdens de gevoerde gesprekken open gesproken over de psychische problemen van de echtgenote van de klant. Het medicijngebruik, de postnatale depressie, de PAAZ opname en de vrijstelling van werk zijn allemaal besproken. De adviseur had met het oog op deze problemen extra alertheid moeten betrachten en naar alternatieven moeten kijken. De klant geeft aan dat dat de adviseur niet op de carenzperiode heeft gewezen. De klant vordert van de adviseur betaling van € 185.000,00 (verzekerd kapitaal van de orv) vermeerderd met wettelijke rente.  

De adviseur geeft aan te hebben gemeld dat bij oversluiten naar TAF een nieuwe carenzperiode voor zelfdoding van twee jaar zou gaan lopen. Als hij van de gezondheidstoestand van de echtgenote van de klant op de hoogte was geweest, dan had hij nooit geadviseerd de verzekering bij Reaal te beëindigen. Bij het verstrekken van het polisblad zijn de voorwaarden meegestuurd, aan de hand waarvan de klant en zijn echtgenote konden vaststellen dat sprake was van een carenzperiode van twee jaar. Zij hadden de mogelijkheid om binnen 30 dagen de nieuwe verzekering te weigeren, wat zij niet hebben gedaan.  

De beoordeling  

Op de adviseur als opdrachtnemer rust een zorgplicht in die zin dat de adviseur tegenover zijn opdrachtgever (de klant en zijn echtgenote) de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en een redelijk handelend assurantieadviseur mag worden. Een adviseur moet een (potentiële) verzekeringnemer zodanig informeren over de aard van het product en de risico’s van bepaalde keuzes, dat de (potentiële) verzekeringnemer een weloverwogen beslissing kan nemen.  

Het oversluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan grote gevolgen voor de dekking van de verzekering hebben. Van   de adviseur mag dan ook worden verwacht dat hij de (aspirant-)verzekeringnemer tijdig over die gevolgen informeert, zodat hij die kan betrekken bij zijn beslissing om over te sluiten.  

Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantieadviseur de (aspirant-)verzekeringnemer daarop wijzen. Dit is een periode van één of twee jaar waarin de verzekering geen dekking biedt als de verzekerde overlijdt door zelfdoding. De adviseur heeft geen aantekeningen uit zijn dossier of andere onderliggende stukken overgelegd waarmee hij zijn verweer kan motiveren. Dit komt voor risico van de adviseur.  

De commissie gaat er daarom vanuit dat de adviseur de klant en zijn echtgenote niet over de carenzperiode heeft geïnformeerd. Dit betekent dat de adviseur de op hem rustende zorgplicht ten opzichte van de klant heeft geschonden. En daarom aansprakelijk is voor de schade die de klant geleden heeft.  

De klant had ook zelf in de voorwaarden van de nieuwe verzekering kunnen lezen dat deze een carenzperiode van twee jaar had en dat hij op grond van deze voorwaarden de mogelijkheid had de verzekering binnen 30 dagen op te zeggen. Dit betekent dat er ook sprake is van een gedeelte eigen schuld van de klant, waardoor een kwart van de schade daarom voor rekening van de klant moet blijven.  

De Commissie beslist uiteindelijk dat de adviseur een bedrag van € 132.919,50 aan de klant moet vergoeden, vermeerderd met de wettelijke rente. 

Wat kunt u doen? 

Wanneer u na een inventarisatie en analyse meerdere passende productoplossingen aan de klant presenteert, is het belangrijk niet alleen een vergelijking op basis van prijs, maar ook op voorwaarden te geven. Zorg ervoor dat u dit een onderdeel maakt van uw advies(rapport). Daarnaast blijkt ook uit deze uitspraak dat het belangrijk is dat u zaken die u met uw klant heeft besproken vastlegt en bewaart in het klantdossier. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Heeft u behoefte aan ondersteuning met betrekking tot uw zorgplicht? Wij kunnen u hierin voorzien door middel van een Keurmerk Certificeringsaudit, dossiercontrole, een workshop en voorbeelden in ons Kennisportal. Neem contact met ons op en wij informeren u over de mogelijkheden. 
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!