Adviseur controleert polis niet goed: schade € 360.942

31 mei 2023 om 16:00

Tijdens een hevige regenbui stortte het dak van het bedrijfsgebouw gedeeltelijk in als gevolg van wateraccumulatie. Hierdoor ontstond schade aan het bedrijfsgebouw en de inventaris. Toen werd duidelijk dat alleen de schade aan inventaris en goederen en die van bedrijfsstagnatie onder verzekeringsdekking viel. De schade aan het gebouw van ruim € 340.000,- was niet gedekt. Is dat de schuld van de adviseur of (deels) van de klant zelf? De rechter doet uitspraak. 

De feiten 

Klant is eigenaar van een aantal panden. Deze panden waren via de Rabobank verzekerd bij Interpolis. De adviseur die deze verzekeringen beheerde startte voor zichzelf en vroeg na een jaar de klant naar hem over te stappen. De bedrijfspanden werden verzekerd bij Nationale-Nederlanden (NN). Voor een van de panden is een bouwtechnische keuring uitgevoerd. Eind juni 2020 is tijdens hevige regenval het dak van een bedrijfsgebouw gedeeltelijk ingestort als gevolg van wateraccumulatie (berging van water op het dakvlak). Hierdoor is schade ontstaan aan het bedrijfsgebouw en de inventaris. 

De verzekeraar heeft na de schademelding aangegeven dat het risico van wateraccumulatie niet is meeverzekerd. Op de inventaris/-goederenverzekering en bedrijfsstagnatie heeft de verzekeraar het risico geaccepteerd, maar op de gebouwenverzekering niet. Dat risico vond NN te groot. Gebouwen met platte daken en verzekerde sommen tot € 500.000 worden standaard geaccepteerd. In het geval van de klant ging het om 9 gebouwen op één polis met een totale verzekerde som van ruim € 20.000.000. De adviseur geeft aan dat NN dat niet aan hem of de klant heeft gemeld. 

In opdracht van NN is er na de schademelding een expertiserapport opgemaakt. Hieruit blijkt dat de schade is begroot op € 362.177,44 exclusief btw. NN wijst de schade af, omdat de oorzaak van de schade niet valt onder de in de polis opgenomen gedekte gebeurtenissen. Eind september 2020 stelt de klant de adviseur aansprakelijk voor het ontbreken van een passende dekking en eist een schadevergoeding van € 360.942,00, vermeerderd met de wettelijke rente. 

De beoordeling 

De vraag die de rechter moet beantwoorden is of de adviseur is tekortgeschoten in zijn zorgplicht. De zorgplicht van een assurantietussenpersoon vraagt om een actieve en voortdurende bemoeienis met alle tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Dit om te ervoor te zorgen dat de belangen van zijn opdrachtgever ten aanzien van alle verzekeringen steeds goed behartigd worden. Tot deze taak hoort ook dat de assurantietussenpersoon aan de hand van feiten en omstandigheden die hem bekend zijn of behoren te zijn, de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam maakt op de gevolgen die deze (kunnen) hebben voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Ook mag worden verwacht dat een adviseur verzekeringnemers voldoende vaak en voldoende indringend waarschuwt voor de gevolgen van mogelijke onderverzekering. En verder dat hij de verzekeringnemers voldoende deskundig en voldoende actief behulpzaam is bij het toetsen of sprake is van onderverzekering. 

Vaststaat dat de gebouwenverzekering van de klant geen dekking verleent tegen het risico van extreme neerslag / wateraccumulatie. Uit correspondentie van de adviseur aan NN blijkt dat bij hem, voorafgaand aan het schadevoorval, de kennis ontbrak dat wateraccumulatie niet was meeverzekerd. De adviseur heeft toegegeven dat hij dit wel had moeten weten. De rechtbank oordeelt dat de adviseur een beroepsfout heeft gemaakt. Bij het oversluiten van de verzekeringen van Interpolis naar NN had de adviseur ervoor moeten waken dat de verzekering minimaal dezelfde dekking en voorwaarden zou hebben. Dat is dus niet gebeurd. De rechter oordeelt dan ook dat de adviseur de schade moet vergoeden die NN had uitgekeerd als er wel dekking was geweest. De adviseur moet inclusief rente en te vergoeden proceskosten € 360.942,- aan de klant betalen. 

Wat kunt u doen? 

Als u verzekeringen oversluit voor een klant, zorg er dan voor dat u niet alleen kijkt naar een lagere premie, maar dat u ook een goede vergelijking maakt tussen de huidige voorwaarden en de nieuwe voorwaarden. Een lagere premie is fijn voor de klant, maar wanneer bij schade blijkt dat een evenement niet verzekerd is, kom hij het bij u halen. Controleer de offerte en de polis goed. Zijn er uitsluitingen of clausules waar de klant op moet worden gewezen? Wanneer u meer offertes met elkaar vergelijkt, wijs de klant op de verschillen en geef duidelijk aan welk product u adviseert. Mocht de klant uw advies niet volgen, legt dan vast welke (mogelijke) risico’s hij loopt en welke (financiële) consequenties dat zou kunnen hebben.  

Wat kan SVC voor u doen? 

Om schending van zorgplicht te voorkomen is het van belang een duidelijk beleid hierover op te stellen. In ons Kennisportal hebben wij hier voorbeelden van voorhanden. Daarnaast bevat de Kennisportal procedures, instructies, sjablonen en formulieren. Zoals een inventarisatieformulier en motivatievragen die u kunnen ondersteunen bij het opstellen van een advies. Wilt u meer informatie over de Kennisportal? Neemt u dan contact met ons op. 
Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!