Beleidsagenda duurzame financiering

10 juni 2022 om 10:30

De minister van Financiën heeft onlangs een brief aan de Tweede kamer, met de beleidsagenda duurzame financiering, gestuurd. In het recent aangekondigde beleidsprogramma Klimaat is aangekondigd dat in 2030 de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% moet zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland. De minister geeft aan dat de financiële sector heel hard nodig is om een duurzame economie te bereiken. Haar doelstellingen zijn als volgt. 

Doelstellingen 

Ten eerste: de financiële markten zouden een vliegwiel voor verduurzaming moeten zijn. Van financiële instellingen wordt gevraagd hun balansen in lijn te brengen met het 1,5 gradenscenario en de ambities van het kabinet. Zo wordt ervoor gezorgd dat banken de economie van de toekomst financieren en bedrijven helpen om de transitie naar een duurzame economie te maken. 

Ten tweede: duurzaamheidsrisico’s moeten voldoende worden beheerst. De transitie naar een duurzame economie brengt namelijk ook financiële risico’s met zich mee, bijvoorbeeld als vermogensbeheerders alleen investeren in de bedrijven van gisteren en niet de bedrijven van morgen. Of als verzekeraars geconfronteerd worden met de gevolgen van fysieke risico’s, zoals forse schadelasten als gevolg van extreem weer. De toezichthouders voor de financiële markten moeten hierop toezien.  

Ten derde is de minister van mening dat rapportagestandaarden beter inzicht moeten bieden in alle relevante duurzaamheidsfactoren. Zo moet een burger zeker kunnen weten dat zijn of haar spaargeld echt naar een duurzaam doel gaat. Hiervoor zet de minister onder andere in op de verbetering van de kwaliteit, onafhankelijkheid en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsbeoordelingen. 

De minister geeft aan dat het kabinet werkt aan heldere en voorspelbare transitiepaden voor de reële economie. Hierdoor kan de financiële sector zich beter voorbereiden op hoe de economie er in 2030 en 2050 uit zal zien. Dit schept duidelijkheid over waar bijvoorbeeld een pensioenfonds wel en niet in zou moeten investeren.  

Duurzaamheidsrisico’s 

Financiële instellingen zijn zich steeds beter bewust van de duurzaamheidsrisico’s waar zij zelf mee worden geconfronteerd. Verzekeraars lopen bijvoorbeeld additionele fysieke risico’s door veranderende weersomstandigheden die tot meer schade kunnen leiden. Daarnaast kan de duurzame transitie grote gevolgen hebben voor bedrijfsmodellen, en daarmee financieringsbehoeften, van bepaalde sectoren. Dit zijn zogeheten transitierisico’s. Uit onderzoek van de betrokken toezichthouders blijkt echter dat financiële instellingen duurzaamheidsrisico’s nog onvoldoende meenemen in hun strategie, risicobeheer en bedrijfsvoering. 

Naast klimaatrisico’s kunnen ook andere milieurisico’s, bijvoorbeeld risico’s gerelateerd aan biodiversiteitsverlies, tot grote financiële gevolgen leiden. De minister moedigt de toezichthouders aan hier onderzoek naar te doen. Door klimaatverandering neemt het belang van de verzekering van klimaatschade toe. De AFM heeft geconstateerd dat burgers onvoldoende zicht hebben op de mogelijkheden om zich te verzekeren tegen klimaatschade of niet op de hoogte zijn van de schades die verzekerbaar zijn. De minister heeft het voornemen om deze kabinetsperiode te verkennen welke beleidsopties beschikbaar zijn om de verzekerbaarheid van klimaat gerelateerde schade te verbeteren.  

Wat kunt u doen? 

Duurzaamheid en klimaatrisico’s hebben de volle aandacht. Het is dan ook van belang dat u deze onderwerpen met uw klant bespreekt en hier een advies over geeft. Zoals in de kamerbrief aangegeven spoort de minister de toezichthouders aan hier aandacht aan te schenken. Neem in uw analyse voor de klant mee waar de klant woonachtig is. Is er een mogelijk verhoogd risico op overstroming? Heeft de klant een woning aangekocht, of juist al een wat oudere woning in bezit? Wijs de klant op subsidiemogelijkheden op bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepomp of isolatie van de woning. Wat zijn de wensen van de klant met betrekking tot duurzame aanbieders? En leg dit vast in uw advies aan de klant. Op deze wijze kunt u ook actief uw bijdrage leveren aan verduurzaming.

Recent is de stichting INSVER opgericht. Deze stichting heeft als doel de financiële dienstverlening te ondersteunen bij verduurzaming. Voor meer informatie over de stichting en wat dit voor u kan betekenen, verwijzen wij u graag naar de website www.insver.nl

Wat kan SVC voor u doen? 

In ons Kennisportal zit naast beleidsdocumenten, procedures en voorbeeld formulieren ook een kennisbank. Hierin zijn veel documenten inzake duurzaamheid opgenomen. Daar is bijvoorbeeld te lezen dat de AFM in haar Trendzicht 2022 het onderwerp duurzaamheidrisico’s heeft opgenomen. Maar ook een White paper van het NIBE SVV en diverse lezingen van specialisten in de markt. Wilt u meer informatie over of een demonstratie van ons Kennisportal? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!