Goed vastleggen begunstiging levensverzekering belangrijk

24 maart 2023 om 15:30

Onlangs zijn er zowel door het Kifid als door het hof een uitspraak gedaan over een kwestie inzake de begunstiging van een respectievelijk lijfrente- en overlijdensrisicoverzekering. In beide gevallen was op de polis de standaard begunstiging aangetekend. Omdat er sprake was van een (ex)partner die niet gehuwd was (geweest) met de verzekernemer, ging de uitkering van de verzekering na overlijden van verzekeringnemer naar de kinderen en ontving de (ex)partner niets. Terwijl dat wel de bedoeling was. Is hier sprake van schending van de zorgplicht?

De feiten

De ene verzekeringnemer heeft via een assurantietussenpersoon een overlijdensrisicoverzekering gesloten. De andere verzekeringnemer heeft rechtstreeks bij een bank een lijfrenteverzekering met een (dalende) overlijdensrisicoverzekering afgesloten. In beide gevallen was het de bedoeling dat bij overlijden van verzekeringnemer de (ex)partner als eerste recht zou hebben op de uitkering. Dit is tijdens adviesgesprekken met partijen uitdrukkelijk zo besproken.

De partners waren niet gehuwd met verzekeringnemer. Zowel de tussenpersoon als de bank heeft echter de standaard begunstiging aangehouden op de polis. Namelijk 1. de verzekeringnemer; 2. de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer; 3. de kinderen van de verzekeringnemer; 4. de erfgenamen van de verzekeringnemer. Hierdoor ontvingen na overlijden van de verzekeringnemer niet de (ex)partner, maar de kinderen van verzekeringnemer de uitkering. Omdat dit niet is zoals het door de verzekeringnemer de bedoeling was, is er volgens de (ex)partner sprake van schending van de zorgplicht door in het ene geval de tussenpersoon en in het andere geval de bank.

De beoordeling

Zowel de tussenpersoon als de bank moeten ten opzichte van hun opdrachtgever de juiste zorg in achtnemen ten opzichte van hun opdrachtgever. In beide gevallen was de opdrachtgever de verzekeringnemers en die zijn overleden. De (ex)partners zijn wel degelijk partij (betrokken derden) in deze gevallen, zodat ook hun belangen in acht moet worden genomen. Daarbij staat vast dat het nadrukkelijk de bedoeling van de respectievelijke verzekeringnemers was dat na hun overlijden de (ex)partner financieel goed verzorgd achter zouden blijven.

Zowel de tussenpersoon als de bank hadden bij het inventariseren van de persoonlijke en financiële gegevens van de klant moeten opmerken dat partners niet gehuwd waren en geen geregistreerd partnerschap hadden. Gezien de wens van de verzekeringnemers dat de uitkering van de verzekering als eerste naar de (ex)partner moest gaan, had van zowel de tussenpersoon als de bank verwacht mogen worden om ervoor te zorgen dat de begunstiging van de verzekering goed zou worden vastgelegd.

In beide gevallen is het partijen na ontvangst van de polis niet opgevallen dat de begunstiging niet juist zou zijn vastgelegd. Als verweer wordt in een van de gevallen aangegeven dat, gezien het kennisniveau van de verzekeringnemer, hij bij het controleren van de polis had moeten zien dat de begunstiging niet op gewenste manier op de polis stond vermeld.

In het andere geval was er jaarlijks contact tussen tussenpersoon en de verzekeringnemer en werden de persoonlijke en financiële omstandigheden besproken. Het had een van partijen op een van deze momenten moeten opvallen dat de begunstiging op de polis niet goed was vastgelegd.

De Kifid en het hof zijn van mening dat hier sprake is van schending van de zorgplicht. In een geval wordt er rekening gehouden met een deel eigen schuld. Maar zowel de partner in het ene geval als de ex-partner in het andere geval krijgen hun gelijk en hebben alsnog recht op (een deel) van de uitkering.

Wat kunt u doen?

Het is als tussenpersoon uw taak de belangen van uw klanten conform de wensen en doelstelling van de klanten te behartigen. Dit begint bij het zorgvuldig inventariseren van de persoonlijke omstandigheden van de klant. Het is tegenwoordig minder standaard dat samenlevingspartners getrouwd zijn, hier moet u in uw advies rekening mee houden. Wanneer u op de hoogte wordt gesteld van het feit dat er iets is gewijzigd in de persoonlijke omstandigheden van de klant, bijvoorbeeld een scheiding of een nieuwe partner, zult u moeten controleren of er in de lopende verzekering een aanpassing moet worden gedaan. Of juist niet. Leg de nieuwe situatie en de (nieuwe) wensen van de klant vast en bewaar deze in het klantdossier, zodat hier later geen misverstand over kan ontstaan.

Afhankelijk van wat u heeft afgesproken over uw zorgplicht tijdens de looptijd van producten, is het dan ook belangrijk om periodiek te controleren of de producten nog aansluiten bij de persoonlijke en financiële situatie van de klant. Als financieel adviseur kunt u uw klanten ook adviseren over belangrijke zaken als een samenlevingscontract en/of een testament. Zeker in de situatie dat ze samen een huis kopen of kinderen hebben.

Wat kan SVC voor u doen?

Om schending van zorgplicht te voorkomen is het van belang een duidelijk beleid hierover op te stellen. In ons Kennisportal hebben wij hier voorbeelden van voorhanden. Daarnaast zitten in de Kennisportal procedures, instructies, sjablonen en formulieren. Zoals een inventarisatieformulier, klantprofielformulier en motivatievragen die u kunnen ondersteunen bij het opstellen van een volledig advies. Met het SVC compliance abonnement krijgt u toegang tot ons Kennisportal, ontvangt u onze nieuwsbrieven, kunt u gebruik maken van de Wft helpdesk en kunt u 4 keer per jaar een adviesdossier ter beoordeling voorleggen. Wilt u meer informatie over het compliance abonnement of de Kennisportal? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!