Heeft adviseur inspannings- of resultaatverplichting? 

6 februari 2023 om 14:45

Ondanks de diverse werkzaamheden die de adviseur voor de klant heeft uitgevoerd, heeft de klant de hypotheek elders afgesloten. De adviseur heeft de klant een factuur gestuurd voor 75% van de overeengekomen advies- en bemiddelingskosten en de kosten voor een inkomensverklaring. De klant heeft zich op het standpunt gesteld dat de adviseur haar zorgplicht heeft geschonden, omdat zij niet op de hoogte was van het acceptatiebeleid van de kredietverstrekkers met wie zij samenwerkt. Hoe oordeelt de commissie? 

De feiten 

De klant heeft zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling bij de financiering van de aankoop van een appartement. In juni 2022 heeft de klant de opdracht tot dienstverlening van de adviseur (hierna: de OTD) digitaal ondertekend. In de OTD staat de beloning voor advies- en bemiddeling genoemd. Tevens is een passage opgenomen in geval de klant tussentijds, voordat de bemiddeling van uw de hypotheek, inclusief de hiermee verband houdende verzekeringen, is afgerond, besluit geen gebruik wenst te maken van de diensten. De klant zou dan een bedrag van 75% van het afgesproken tarief aan ons de adviseur verschuldigd zijn voor de verrichte werkzaamheden.  

Begin juli 2022 heeft de klant de adviseur een e-mail gestuurd. De klant geeft aan dat de opdracht verkeerd is ingeschat, wat niet heeft geleidtgeleid tot het voorbedachte vooraf verwachte resultaat. Gegeven de uitgangspunten en met de huidige regels bij de hypotheekverstrekkers was het van te voren al mogelijk om in te schatten dat het niet mogelijk was. De klant vindt de 75% kosten van het advies daarom ook niet echt toepasselijk bij hoe het proces nu verlopen is.  

In een reactie aan de klant geeft de adviseur aan dat de getekende opdracht tot dienstverlening een inspanningsverplichting is en geen resultaatsverplichting omdat de definitieve acceptatie ligt bij de geldverstrekkers. Waarop de klant aangeeft dat zij van mening is dat je als tussenpersoon van de eisen van de diverse hypotheekverstrekkers op de hoogte dient te zijn van de eisen van de diverse hypotheekverstrekkers als tussenpersoon. De adviseur is van mening dat hij ruim voldoende inspanningen heeft geleverd en blijft erbij dat er conform de opdracht van dienstverlening 75% annuleringskosten moet worden betaald.  

De klant stelt nog voor om 50% te betalen van de openstaande factuur, maar dit heeft niet geleid tot een oplossing van de klacht van de klant, waarna hij zijn klacht bij Kifid heeft ingediend. De klant heeft zich op het standpunt gesteld dat de adviseur haar zorgplicht heeft geschonden en vordert een bedrag van € 2.921,- van de adviseur (75% annuleringskosten en € 746,- voor een inkomensverklaring). 

De beoordeling 

Aan de commissie liggen in de kern de vragen voor of de adviseur haar zorgplicht ten opzichte van de klant en zijn echtgenote heeft geschonden en of de adviseur daarom schadevergoeding aan hen moet betalen. De klant heeft zich op het standpunt gesteld dat de adviseur haar zorgplicht heeft geschonden en dat zij de dienstverleningskosten en de kosten van de inkomensverklaring aan hem moet terugbetalen. 

De commissie is van oordeel dat in deze zaak geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat partijen een inspanningsverplichting voor de adviseur zijn overeengekomen om te adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming van een hypothecaire geldlening. Indien en voor zover de klant de stelling heeft ingenomen dat partijen een resultaatsverplichting zijn overeengekomen, faalt dit betoog.  

De adviseur dient tegenover de klant de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. De commissie constateert dat zich bij de procestukken geen adviesrapport bevindt. In lijn met haar eerdere uitspraken is de commissie van oordeel dat de dossiervorming van de adviseur in deze klachtprocedure daarmee onvoldoende is geweest. Daarnaast volgt de commissie de klant in zijn stelling dat van de adviseur verwacht mag worden dat zij op de hoogte is van het acceptatiebeleid van de verschillende kredietverstrekkers waarmee zij samenwerkt. 
 
De adviseur heeft in dat verband aangevoerd dat bij haar niet op voorhand de acceptatieregels van alle geldverstrekkers bekend zijn, omdat deze per geldverstrekker verschillend zijn. Dat is echter niet wat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Uit het voorgaande volgt dat de adviseur ten opzichte van de klant is tekortgeschoten in de nakoming van haar zorgplicht.  

Nu de commissie tot het oordeel is gekomen dat de adviseur haar zorgplicht heeft geschonden, zal zij de schade moeten vergoeden die de klant daardoor heeft geleden en aan de adviseur kan worden toegerekend. Vaststaat dat de adviseur diverse werkzaamheden voor de klant en zijn echtgenote heeft verricht. In de OTD staat dat de advieskosten € 2.000,- bedragen en de bemiddelingskosten € 895,-. De commissie is van oordeel dat de adviseur slechts 50% van de overeengekomen advieskosten, dat is dus € 1.000,-, bij de klant in rekening had mogen brengen en geen bemiddelingskosten. De adviseur heeft immers niet bemiddeld.  

Ook heeft De de adviseur ten onrechte de kosten van de inkomensverklaring (€ 746,-) bij de klant in rekening gebracht. Voor de commissie is voldoende komen vast te staan dat de inkomensverklaring niet nodig was geweest als de adviseur op de hoogte zou zijn geweest van het acceptatiebeleid van de desbetreffende kredietverstrekker. De conclusie is dat de adviseur haar zorgplicht ten opzichte van de klant heeft geschonden en € 1.921,- (dat is € 2.921,- minus € 1.000,-) aan de klant moet terugbetalen. 

Wat kunt u doen? 

Ook in deze casus zien we weer dat een paar zaken essentieel zijn: 
- Wees op de hoogte van de acceptatierichtlijnen van de aanbieders waarmee u samenwerkt. Het behoort volgens het Kifid tot hetgeen een van een adviseur/bemiddelaar mag worden verwacht. 
- Zorg dat uw dossier op orde is. Het is niet de eerste keer dat een adviseur door het Kifid wordt bestraft omdat hij zijn dossier niet op orde heeft. Nu ontbrak een adviesrapport, maar ook gespreksverslagen kunnen essentieel zijn. 
- Wanneer u niet met zekerheid kunt zeggen of een hypotheek haalbaar is, omdat dit ter beoordeling is van de aanbieder, is het belangrijk dat u dit duidelijk aangeeft bij de klant. Vraag pas een inkomensverklaring aan als de aanbieder hierom vraagt. Geef duidelijk bij de klant aan dat er een inkomensverklaring moet worden overlegd en dat hier kosten aan vast zitten. Door duidelijk te zijn  naar de klant weet hij precies wat hij wel of niet kan verwachten.  

Wat kan SVC voor u doen?  

Met het Wft-abonnement heeft u toegang tot het Kennisportal van SVC met procedures, instructies en formulieren om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast ontvangt u onze periodieke nieuwsbrief met uitspraken over relevante jurisprudentie, KiFiD-uitspraken en wettelijke wijzigingen en kunt u gebruik maken van onze helpdesk. 
Wilt u meer zekerheid, dan kunt u kiezen voor ons Compliance-abonnement. Hierbij kunt u naast het Wft-abonnement ook nog 4 adviesdossiers per jaar door ons laten beoordelen. 
Tenslotte kunt u nog het Keurmerk Certificeringsarrangement bij ons afnemen. Hierbij krijgt u ons Wft-abonnement en voeren wij een periodieke audit bij u op kantoor uit. ‘Advies met de zekerheid van het Keurmerk’ noemen wij dat. Kijk op www.keurmerkfd.nl voor meer informatie hierover. 
Wilt u meer informatie over het Wft- of Compliance-abonnement? Neemt u dan contact met ons op.
Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!