Hof: polisvoorwaarden moeten actief worden verstrekt

25 mei 2020 om 22:00

Een klant heeft begin augustus 2016 een andere auto, een Audi S5, gekocht en deze telefonisch bij Achmea verzekerd tegen onder meer diefstal en brandschade. In de door Achmea opgemaakte polis staat dat voor de verzekering tegen diefstal de polisvoorwaarden PAV-RV-50-141 en voor de brandverzekering polisvoorwaarden PAV-RV-02-141 van toepassing zijn. Ook staat op de polis, in de zogenoemde track&trace clausule, dat schade wegens diefstal van de auto is meeverzekerd als de auto is beveiligd met een goedgekeurd voertuigvolgsysteem. De auto wordt gestolen en na een aantal maanden uitgebrand teruggevonden. Achmea weigert uitkering, omdat niet aan de polisvoorwaarden is voldaan. Maar was de klant op de hoogte van de clausules in de voorwaarden? De rechter vindt van niet en Achmea moet alsnog de aanschafwaarde van de Audi aan de klant vergoeden. 

De feiten 

Op 30 december 2016 heeft de klant aangifte gedaan van diefstal van de Audi. Medio mei 2017 is de Audi uitgebrand (total loss) teruggevonden. De auto was gebruikt bij een poging tot liquidatie. 
 
In januari 2017 informeert Achmea de klant telefonisch dat zij niet tot vergoeding van de schade als gevolg van de diefstal over gaat, omdat niet was voldaan aan de track&trace clausule. Na 11 mei 2017 heeft zij geweigerd tot vergoeding van de schade als gevolg van de brand over te gaan met een beroep op de artikelen 5 en 9. Hierin staat dat als de auto wordt gestolen dit binnen 60 dagen moet worden gemeld en dat onder meer in dat geval de "autoverzekering eindigt". Verder wordt bepaald dat schade niet is verzekerd als de auto wordt gebruikt voor iets wat wettelijk niet mag.  
 
De rechtbank heeft eerder de vordering toegewezen tot een bedrag van € 41.995. Zij heeft daarbij geoordeeld dat de artikelen 5 en 9 kernbedingen zijn en dat Achmea daarop geen beroep kan doen, omdat deze niet zijn overeengekomen en dus toepassing missen. De rechtbank oordeelde dat de polisvoorwaarden met daarin de kernbedingen niet aan de klant zijn verstrekt. Dat de klant de mogelijkheid had om die voorwaarden zelf op het internet te raadplegen, zoals Achmea aanvoert, is onvoldoende voor de verzekeraar om erop te vertrouwen dat hij daadwerkelijk van die voorwaarden kennis heeft kunnen nemen. Nu artikel 5 toepassing mist, is ten aanzien van de brandverzekering de dekking niet na de diefstal geëindigd. Omdat ook artikel 9 toepassing mist, is de oorzaak van de brand niet van dekking uitgesloten. Daarom is Achmea volgens de rechtbank gehouden onder de brandverzekering over te gaan tot vergoeding van de aanschafwaarde van de auto. 
 
Achmea overlegd in hoger beroep een brief d.d. 10 augustus 2016, die samen met de polis aan de klant verzonden. Verder betoogt Achmea dat haar algemene voorwaarden (polisvoorwaarden) wel van toepassing zijn op de overeenkomst en dat de klant een activeringscode had ontvangen waarmee hij kon inloggen en de voorwaarden kon lezen of downloaden. Ook had hij de polisvoorwaarden telefonisch kunnen opvragen. Verder heeft Achmea gesteld dat zij heeft geconstateerd dat de klant ná de diefstal heeft ingelogd op “Mijn Verzekeringsmap”. 
 
Het hof gaat er van uit dat de klant brief van 10 augustus 2016 wel heeft ontvangen. Daarmee staat echter onvoldoende vast dat de artikelen 5 en 9 bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst zijn overeengekomen. Uit niets blijkt dat de klant voor de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst, noch bij ontvangst van de polis heeft ingelogd op “Mijn Verzekeringsmap”. Ook anderszins staat niet vast dat polisvoorwaarden met daarin bedoelde kernbedingen aan de klant zijn verstrekt. In dit licht heeft Achmea onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen dat tussen partijen de toepasselijkheid van de artikelen 5 en 9 op de verzekeringsovereenkomst is overeengekomen. De conclusie is dat Achmea zich niet op deze artikelen kan beroepen en dat zij gehouden is uit te keren onder de brandverzekering. 

De beslissing 

Het hof veroordeelt Achmea om een bedrag van € 44.000 aan de kant te betalen, te vermeerderen met wettelijke rente, € 1.215 aan buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van het hoger beroep.  

Wat kunt u doen? 

Uit deze uitspraak blijkt dat niet alleen algemene voorwaarden, maar ook de verzekeringsvoorwaarden actief aan de klant moeten worden verstrekt om deze van toepassing te laten zijn. Veel verzekeraars en Gevolmachtigd Agenten verwijzen naar een online klantendossier of hun website, maar dat is niet voldoende. Er moet kunnen worden aangetoond dat de klant kennis heeft kunnen nemen van (bijzondere) polisvoorwaarden en daarin opgenomen clausules. Dit is een wettelijke vereiste en is in deze uitspraak bevestigd. 

Wat kan SVC voor u doen? 

Om er zeker van te zijn dat de klant alle benodigde informatie ontvangt, is het verstandig om dit vast te leggen in procedures en werkinstructies. Deze kunt u bijvoorbeeld verzamelen in de online Kennisportal. Daarnaast is het mogelijk om uw dossiers door SVC te laten controleren of zij compleet en compliant zijn. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!