Is schorsing terecht bij niet tijdige premiebetaling?

31 oktober 2022 om 09:00

De klanten doen een beroep op de autoverzekering met SVI en OVI nadat de verzekerde is overleden. De verzekeraar wijst dekking af omdat de overledene niet tijdig zijn premie zou hebben voldaan en daarom de dekking werd geschorst. Na uitblijving van betaling is vervolgens de verzekering beëindigd. Is dit terecht? De geschillencommissie van KiFiD doet uitspraak. 

De feiten 

De verzekerde heeft per september 2019 een autoverzekering met de onderdelen WA, SVI, verkeersrechtbijstand en OVI gesloten bij de verzekeraar. Op de verzekering zijn de diverse op de polis genoemde Algemene verzekeringsvoorwaarden van toepassing. 
 
Eind april 2020 heeft de politie een auto in een kanaal aangetroffen met daarin het stoffelijk overschot van de verzekerde. Medio juni 2020 is de verzekeraar geïnformeerd dat de verzekerde is overleden en dat de autoverzekering kan worden beëindigd. Ook wordt een beroep gedaan op de OVI en SVI die onderdeel uitmaken van zijn autoverzekering bij de verzekeraar. De klanten vragen om uitkering onder de verzekering vanwege overlijden.  

De verzekeraar heeft na ontvangst van de claim de verzekering per 1 mei 2020 beëindigd en dit bevestigt aan de klanten. De te veel betaalde premie is verrekend. Vervolgens heeft de verzekeraar een week later per e-mail laten weten dat er een premieachterstand per september 2019 was en dat de getroffen betalingsregeling niet werd nagekomen. De verzekeraar informeerde de klanten dat het gevolg hiervan is dat de verzekering per eind maart 2020 is geroyeerd en de verzekering geen dekking bood ten tijde van het ongeval. De verzekeraar heeft een brief van het RDW overgelegd waaruit blijkt dat de verzekering per eind maart 2020 is geëindigd.  

De verzekeraar liet daarop per e-mail weten dat sprake is van een premie-achterstand sinds september 2019 en dat vanwege het uitblijven van betaling op grond van artikel 5b van de algemene verzekeringsvoorwaarden de dekking van de verzekering per oktober 2019 is geschorst. Per e-mail van 17 november 2020 informeerde de verzekeraar de klanten dat ook de getroffen betalingsregeling voor betaling van de openstaande premie niet is nagekomen door de verzekerde en er dus geen recht op dekking is. 

De klanten zijn het niet eens met dit standpunt en hebben een klacht ingediend bij het KiFiD. De klanten willen dat de verzekeraar dekking verleent en uitkeert. Zij vorderen een bedrag van ruim €17.000,- vermeerderd met de wettelijke rente.  

De verzekeraar geeft als verdediging aan dat ook als bij het royement de te veel betaalde premie was verrekend met de maandpremie van oktober 2019, er geen dekking zou zijn geweest. Want als de premie van oktober 2019 pas in mei 2020 wordt voldaan gaat de dekking weer herleven vanaf dat moment. Het is niet zo dat dan alsnog met terugwerkende kracht dekking wordt verleend vanaf de periode oktober 2019.  

De beoordeling  

De commissie moet de vraag beantwoorden of de verzekeraar de verzekering rechtsgeldig heeft geschorst en daarom geen uitkering verschuldigd is. Voor de beantwoording van deze vraag moet worden getoetst of de aanmaning tot betaling van de premie voldoet aan de eisen van de wet.  

In artikel 5 van de voorwaarden is opgenomen dat de verzekeraar de bevoegdheid heeft om de verzekering te schorsen als de premie niet tijdig wordt betaald. Op grond van de wet gelden echter aanvullende regels waaraan een verzekeraar zich dient te houden bij beëindiging of schorsing van de verzekering of de dekking. Er mag niet ten nadele van de klant van dit artikel worden afgeweken. Indien dus niet op de wettelijk voorgeschreven wijze is aangemaand, kan de schorsing of beëindiging van de dekking niet zijn ingetreden.
 
De commissie oordeelt dat de aanmaning van de verzekeraar niet voldoet wettelijke vereisten. De verzekeraar heeft dan wel in die brief een betalingstermijn en een sanctie op het niet nakomen van de betaling genoemd, maar als sanctie is opschorten genoemd. Dat is niet hetzelfde als schorsen, de sanctie die wordt genoemd in de algemene verzekeringsvoorwaarden en die ook uiteindelijk ook door de verzekeraar is toegepast.  

Bij een opschortingssanctie gaat het om een prikkel tot nakoming. Als de verzekerde alsnog de achterstallige premie betaalt, herleeft de verzekeringsdekking met terugwerkende kracht. De schorsingssanctie gaat veel verder. Betaling van de achterstallige premie brengt dan mee dat de dekking – zonder terugwerkende kracht – pas weer ingaat de dag nadat deze premie betaald is. In de brief is dus niet genoemd de sanctie die uiteindelijk is toegepast.  

Daarnaast begrijpt de commissie dat na de brief van oktober 2019 de verzekeraar een betalingsregeling heeft getroffen met de verzekerde. Hierdoor heeft de verzekeraar aan de verzekerde een uitsteltermijn gegeven. Het juridische gevolg daarvan is dat, bij niet nakoming door de verzekerde, de verzekeraar opnieuw een aanmaningsbrief dient te sturen die voldoet aan de wettelijke vereisten. Er is niet gebleken dat de verzekeraar aan deze verplichting heeft voldaan.  

Omdat de verzekeraar de verzekerde niet rechtsgeldig heeft aangemaand, mocht de verzekeraar niet de dekking schorsen en ook niet de verzekering beëindigen. Ten tijde van het overlijden van de verzekerde was er dus een geldige verzekering. De dekking van de verzekering is pas geëindigd nadat de verzekeraar op verzoek van de klanten de verzekering heeft beëindigd.  

De commissie oordeelt dat de aanmaning tot betaling van de premie niet juist is uitgevoerd en de dekking daarom niet rechtsgeldig is geschorst. De verzekeraar dient dekking te verlenen en de door de klanten opgevoerde kosten van € 17.614,14 te vergoeden, vermeerderd met de wettelijke rente.

Wat kunt u doen? 

Zorg ervoor dat wanneer u verantwoordelijk bent voor de premie-incasso u goed heeft ingeregeld wanneer u, bij niet betalen van de premie door verzekerde, volgens de wettelijke termijnen en vereisten een herinnering stuurt. Belangrijk daarbij is dat u noemt tot wanneer de klant alsnog de tijd heeft de premie te voldoen. e En wat de gevolgen zijn als de klant de premie alsnog niet betaalt. Uit deze uitspraak blijkt ook dat deze gevolgen, schorsing of opschorting van de dekking, overeen moeten komen met de termen zoals deze worden gebruikt in de algemene voorwaarden van de betreffende verzekering. Indien betalingsherinneringen niet voldoen aan de wettelijke eisen, kan het voorkomen dat bij schade toch een uitkering moet plaatsvinden. 

Wat kan SVC voor u doen? 

In ons Kennisportal hebben wij voorbeelden van beleid met betrekking tot premie-incasso door bemiddelaars. Daarnaast zijn er ook voorbeeld brieven beschikbaar die u kunt gebruiken bij het sturen van herinneringen of aanmaning tot het betalen van de premie. Bij een Wft abonnement heeft u toegang tot ons Kennisportal en kunt u gebruik maken van deze voorbeelden. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.
Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!