Lessen beleggingsverzekeringen

8 juli 2019 om 15:40

Sinds het ontstaan van de beleggingsverzekeringenproblematiek zijn er veel Europese en nationale regels geïntroduceerd om het belang van de consument te beschermen. Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat de klant en het belang van de klant meer centraal komt te staan als het gaat om het verkoopproces van complexe financiële producten waaronder een beleggingsverzekering.

In lidstaten waar verzekeringen voor vermogensopbouw in de kinderschoenen staan, wordt voorkomen dat deze leiden tot dezelfde problemen als in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het is immers belangrijk dat de consument in de gehele Europese Unie vertrouwen heeft én houdt in financiële producten en financiële instellingen. De in dit kader meest relevante aanvullende regelgeving zijn:

  • Provisieverbod sinds 2013
  • Eisen aan productontwikkeling  
  • Algemene zorgplicht
  • Betere informatievoorziening en meer transparantie
  • Verbetering rechtsgang
Al deze regels zijn gericht op verbetering van de positie van de consument ten opzichte van aanbieders van financiële producten, het wegnemen van verkeerde prikkels voor verkopers en aanbieders van financiële producten of het voorkomen van schade voor consumenten door slechte producten of misstanden. Hierbij is niet alleen ingezet op het vastleggen van specifieke normen met bijbehorend toezicht.

Rol verzekeringssector

Een goede wijze van besturen en gezonde cultuur kunnen niet met regelgeving alleen worden bevorderd. Integendeel, een gezonde cultuur moet juist komen vanuit de sector zelf. Ook verzekeraars zelf hebben belangrijke stappen gezet, initiatieven ontplooid en lessen getrokken uit het beleggingsverzekeringendossier. Hierbij heeft de sector ingezet op het kleiner maken van de beleggingsverzekeringenproblematiek en het voorkomen van nieuwe problemen.

Inspanningen nazorg/activering klanten

Hoewel het activeren van klanten op zich niet nieuw was, was de omvang en de aard van het activeringstraject bij beleggingsverzekeringen dat wel. Verzekeraars hebben voldoende inspanningen geleverd om klanten actief één voor één te benaderen en te voorzien van informatie over hun beleggingsverzekering, de waardeopbouw ervan en (indien bekend) over een eventueel verschil van de waarde aan het einde van de looptijd met het beoogde doel ervan. Daarbij is de samenwerking met de tussenpersonen van meerwaarde gebleken.

Cultuurverandering

Uit de evaluatie van de algemene zorgplicht volgt dat er binnen de sector meer bewustwording is over c.q. meer bewustzijn is van het borgen van het klantbelang en het belang van cultuurverandering binnen de onderneming. Onderdeel hiervan is een cultuur waarin producten vanuit verschillende perspectieven en onder verschillende omstandigheden worden beoordeeld op nut, veiligheid, begrijpelijkheid en kostenefficiëntie voor de klant evenals de klant beter in staat stellen om het product kritisch te beoordelen.

De sector heeft een integraal programma ontwikkeld ter versterking van de positie van de klant. Dit omvat onder meer het direct opzegbaar maken van verzekeringen, de verbetering van interne klachtenprocedures en klantcommunicatie alsmede het actief bijdragen aan financiële educatie. Zo krijgt de klant meer inzicht in de producten door de verzekeringskaarten. Ook is de Gedragscode Verzekeraars aangescherpt en uitgebreid en houdt de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars toezicht op de naleving van deze gedragscode.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!