Niet vermelden van afkoopkosten is schending zorgplicht

19 augustus 2020 om 18:00

De klant klaagt over het advies van de adviseur om drie geblokkeerde lijfrente opbouwrekeningen af te kopen. De adviseur had niet vermeld dat de klant kosten moest betalen voor het afkopen. Als de klant op de hoogte was geweest van die kosten, dan had hij niet besloten tot afkoop. De adviseur heeft de op hem rustende zorgplicht geschonden en dient de door de klant geleden schade te vergoeden.

De feiten

De adviseur raadde de klant aan de lijfrenterekeningen af te kopen en een spaarbeleggingsverzekering aan te gaan. Dit zou meer rendement opleveren. De klant wist niet dat hij door het afkopen flinke afkoopkosten moest betalen. De adviseur heeft hem niet op die afkoopkosten gewezen en had dat wel moeten doen. Bij het afkopen van rekeningen hoeft er geen adviesrapport te worden opgemaakt.

De afkoopkosten waren zo hoog, dat de klant achteraf de rekeningen niet had willen afkopen. De klant heeft de adviseur vooraf verzocht om een afkoopvoorstel. Dit afkoopvoorstel heeft hij niet van de adviseur of de verzekeraar ontvangen.

De beoordeling

De Commissie is van oordeel dat de adviseur niet conform de op hem rustende zorgplicht heeft gehandeld. De adviseur en de klant zijn door ondertekening van de opdrachtbrief een adviesovereenkomst aangegaan. Op basis van de tekst van die adviesovereenkomst adviseerde en bemiddelde de adviseur bij het afkopen van de rekeningen én bij het aangaan van de nieuwe verzekeringen.

De adviseur dient bij zijn werkzaamheden de zorg tegenover de klant te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot verwacht mag worden. De adviseur dient te beschikken over de nodige deskundigheid en vakkennis, hij moet de financiële belangen van de klant naar beste weten te behartigen en bij de advisering de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Hierbij moet de adviseur informatie inwinnen bij de klant over zijn kennis en ervaring, wensen, doelen, risicobereidheid en mogelijkheden om zich ervan te verzekeren dat de door hem verstrekte adviezen aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de klant. Voorts mag worden verwacht dat de adviseur de klant zodanig informeert over de gevolgen van zijn keuze, dat de klant een weloverwogen beslissing kan nemen.

De adviseur heeft de klant het advies gegeven om de rekeningen af te kopen zonder dat hij de klant een volledig overzicht van de daarmee samenhangende kosten heeft gegeven. De adviseur had de klant een volledig overzicht van de financiële wensen, mogelijkheden en financiële gevolgen van die mogelijkheden moeten geven. Hij had deze gegevens moeten vermelden in een adviesrapport, zodat de klant de mogelijkheid had het advies terug te lezen alvorens een beslissing te nemen.

De adviseur heeft in dit geval geen adviesrapport opgesteld en ook geen berekening van alle kosten aan de klant afgegeven. Als door toedoen van de klant geen goed of volledig advies kan worden gegeven, omdat gegevens ontbreken, dan moet de adviseur dit expliciet aan de klant bevestigen en in de adviesdocumenten vastleggen. De adviseur heeft het adviestraject niet goed vastgelegd.

De beslissing

De Commissie is van mening dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden en wijst de door de klant gevorderde schade toe tot een bedrag van € 3.657,91. Dit bedrag is opgebouwd uit de afkoopkosten van € 1.463,95 en € 2.193,96 aan revisierente. Het aan de klant gegeven advies is absoluut onvoldoende. Daarom kan de adviseur geen aanspraak maken op de advieskosten en moet hij deze aan de klant terug te betalen.

Wat kunt u doen?

Maak vooraf duidelijke afspraken over de reikwijdte van uw opdracht en leg dit vast in een opdracht tot dienstverlening. Hierdoor wordt voor de klant duidelijk wat hij wel van u mag verwachten en wat niet. Wanneer u advies geeft, is het verplicht dit advies vast te leggen en tijdig aan de klant te verstrekken. Wanneer u op een onderdeel geen goed of volledig advies kunt geven, omdat gegevens hiervoor ontbreken terwijl u die wel heeft opgevraagd, is het belangrijk dit in het adviesrapport te vermelden. De klant moet uitdrukkelijk worden gewezen op mogelijke (financiële) risico’s van zijn wensen of keuze om niet alle stukken te overleggen. Door het vastleggen kan ook de juistheid en volledigheid van het adviestraject achteraf worden herleid en gecontroleerd.

Wat kan SVC voor u doen?

Wilt u inzicht in de kwaliteit van uw adviestrajecten? SVC biedt u hiervoor verschillende mogelijkheden. U kunt een individueel adviesdossier laten toetsen, periodiek adviesdossiers laten beoordelen of deelnemen aan het Keurmerk Financiële Dienstverlening. Wilt u meer informatie over deze dienstverlening? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!