Niet voldaan aan bijzondere voorwaarden, dan geen dekking

5 mei 2020 om 14:30

Een restauranteigenaar kon niet voldoen aan bijzondere voorwaarden van de horecaclausule van zijn brandverzekering. Daarom vindt hij dat de verzekeraar dekking moet bieden na brand in een container, die oversloeg naar het restaurant. En anders moet de tussenpersoon de schade vergoeden. Die wist ook dat het niet mogelijk was om aan de voorwaarden te voldoen en had hierover contact moeten opnemen met verzekeraar. Of moeten adviseren de verzekering over te sluiten tegen andere voorwaarden. De rechter ziet dit anders en oordeelt dat er geen sprake is van schending van de zorgplicht van de verzekeraar, noch van de assurantietussenpersoon. 

De feiten

Sinds februari 2016 is de adviseur de assurantietussenpersoon van de VOF, een restaurant met man, vrouw en zoon als vennoten. In de periode tussen eind februari 2016 en december 2017 heeft Delta Lloyd, later Nationale-Nederlanden, meerdere polisbladen naar de VOF gestuurd, en de klant alle keren gewezen op de bijzondere horecaclausule waaraan voldaan moet worden. In het kort houdt de clausule in dat asbakken en afvalemmers direct na sluittijd geleegd moeten worden in een afvalbak voorzien van een deksel. De container moet minimaal 5 meter van de gevel af worden geplaatst en na sluitingstijd worden afgesloten en verankerd. Daarnaast moet de elektrische installatie voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. tenslotte wijst Delta Lloyd erop dat het van belang is te controleren of en zo ja welke preventie-eisen er gelden voor verzekerde. Als bij schade blijkt dat aan preventie-eisen niet is voldaan, kan dat gevolgen hebben voor het recht op schadevergoeding. De verzekeraar adviseert ook om bij twijfel contact op te nemen met de adviseur.

Eind maart 2016 en in juli 2017 heeft de adviseur een bezoek gebracht aan het restaurant. Beide keren is de polis en de clausule besproken. Naar aanleiding van het bezoek in 2017 is een checklist ingevuld en ondertekend door de klant. Op deze checklist zijn een aantal vervolgacties afgesproken, waaronder het laten uitvoeren van een NEN-keuring.

In de nacht van 27 december 2018 is brand ontstaan in een afvalcontainer van het restaurant. De brand is overgeslagen naar het restaurant, waardoor enorm schade is ontstaan. Uit het expertiserapport blijkt dat de container op het moment van de schade niet minimaal 5 meter uit de gevel was geplaatst. Of de container op slot is gedaan, is door de brand niet meer vast te stellen. Omdat de klant niet aan de clausules van de verzekering heeft voldaan, komt de dekking te vervallen en vindt er geen schade-uitkering plaats.

De klant vindt dit onterecht. Hij moest van de gemeente de container tegen de gevel plaatsen. Daarbij was het in verband met een parkeerplaats niet mogelijk de container minimaal 5 meter van de gevel af te plaatsen. De klant heeft de impact van de clausule niet goed kunnen overzien. De adviseur, die twee keer is geweest en de situatie heeft gezien, had hierover contact moeten opnemen met de verzekeraar. Of hij had moeten adviseren de verzekering over te sluiten naar een verzekeraar met andere voorwaarden. De klant vindt dat zowel de verzekeraar als de adviseur hun zorgplicht hebben geschonden.

De beoordeling

De rechtbank is van oordeel dat de verzekeraar de clausule voldoende duidelijk onder de aandacht van de VOF heeft gebracht en de clausule in begrijpelijke taal is opgesteld. Onder deze omstandigheden mocht van de VOF worden verwacht dat zij contact zou opnemen met NN, of in ieder geval met haar assurantietussenpersoon, als zij bezwaar had tegen de toepasselijkheid van de clausule. Zorgplicht gaat niet zo ver dat NN moet verifiëren of al haar verzekerden hun polis, de daarbij behorende clausules en de toepasselijke polisvoorwaarden begrijpen.

Bij de beoordeling van de vraag of de adviseur is tekortgeschoten in zijn zorgplicht stelt de rechtbank voorop dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Deze zorgplicht vergt een actieve en voortdurende bemoeienis door de assurantietussenpersoon met alle tot zijn portefeuille behorende verzekeringen om ervoor te zorgen dat de belangen van zijn opdrachtgever met betrekking tot die verzekeringen steeds adequaat zijn gediend.

Daarbij mag de assurantietussenpersoon ervan uitgaan dat zijn opdrachtgever het polisblad leest en kennis neemt van de eenvoudig te begrijpen voorwaarden. Tot de taak van de assurantietussenpersoon behoort ook dat hij de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam maakt op de gevolgen die voor hem bekend geworden feiten kunnen hebben voor de dekking van de verzekeringen die tot zijn portefeuille behoren. Dit brengt mee dat hij erop toeziet dat door of namens de verzekeringnemer aan de verzekeraar tijdig alle mededelingen worden gedaan waarvan hij moet begrijpen dat die de verzekeraar ervan zullen (kunnen) weerhouden om voor zover in deze zaak van belang, een beroep te doen op het vervallen van het recht op schadevergoeding. Daarbij gaat het om feiten en omstandigheden die aan de assurantietussenpersoon bekend zijn of die hem redelijkerwijs bekend behoorden te zijn.

Gesteld noch gebleken is dat de VOF tegen de adviseur heeft gezegd dat zij die verplichtingen uit de clausule niet kon nakomen. Er bestond voor de adviseur geen enkele aanleiding om nadere afspraken te maken met NN over de interpretatie en naleving van de clausule, of om de VOF te adviseren bij een andere verzekeraar een verzekering met andere voorwaarden af te sluiten. Dat de adviseur niet heeft geconstateerd dat de VOF de voorschriften van de clausule niet naleefde, doet hieraan niet af, omdat hij het restaurant die beide keren overdag heeft bezocht en de klant zelf stelt dat de container overdag tegen de gevel aan stond, maar na sluitingstijd op slot werd gedaan en naar de plek werd gereden waar deze werd verankerd. De rechtbank oordeelt dat ook de adviseur zijn zorgplicht niet heeft geschonden.

Wat kunt u doen?

Wanneer er op een verzekering bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, is het de plicht van de adviseur om zijn klant hierop te wijzen en te verifiëren of de klant aan de bijzondere voorwaarden voldoet. Zoals uit deze uitspraak blijkt, is het risico dat wanneer de klant niet voldoet of niet kan voldoen aan de gestelde voorwaarden er bij schade geen uitkering volgt. Wanneer u hiervan op de hoogte was en niet aantoonbaar actie heeft ondernomen, kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Bevestig daarom aan de klant dat u de klant heeft gewezen op de bijzondere voorwaarden en bewaar uw waarschuwing, in welke vorm dan ook, in het klantdossier.

Wat kan SVC voor u doen?

Door de toenemen assertiviteit van klanten neemt het risico op schadeclaims in verband met uw zorgplicht toe. Naast het beoordelen van de publiekrechtelijke zorgplicht uit de Wft beoordelen wij steeds vaker de privaatrechtelijke zorgplicht uit het BW. Wilt u meer informatie over een dergelijk onderzoek? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!