Rechter vernietigt algemene voorwaarden

8 mei 2020 om 16:30

Wanneer partijen met elkaar een overeenkomst aangaan en er zijn algemene voorwaarden van toepassing, moeten deze wel aan de opdrachtnemer overhandigd zijn. Tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Wanneer de ontevreden klant naar de rechter stapt en kan aantonen dat hij geen kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden, kan de rechter niets anders dan de algemene voorwaarden te vernietigen.  

Verstrekken algemene voorwaarden 

Deze casus gaat in het kort over een klant die een aannemer opdracht had gegeven om door de klant aangeschafte marmeren tegels in de woonkamer en keuken te leggen. Na afloop van de werkzaamheden ontstaat een geschil tussen klant en aannemer. Nu hoor ik u denken: wat heeft dit met de financiële branche te maken. De beoordeling in deze zaak gaat over algemene voorwaarden. Als u die hanteert, is deze zaak ook voor u van belang.  
 
Opdrachtnemer voert aan dat hij op grond van zijn algemene voorwaarden niet aansprakelijk is voor het gebrek. De klant betwist dat de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan hem ter hand zijn gesteld. En dat de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer daarom vernietigbaar zijn.  
 
Opdrachtnemer stelt dat de klant de tekst van de algemene voorwaarden nooit bij hem heeft opgevraagd. Het feitelijk ter hand stellen van de algemene voorwaarden was niet mogelijk, omdat deze zeer omvangrijk zijn. Daarom kon worden volstaan met de mededeling aan de klant dat de algemene voorwaarden bij de opdrachtnemer ter inzage liggen en dat deze op verzoek zullen worden toegezonden.  
 
De wijze waarop deze redelijke mogelijkheid door de gebruiker kan worden geboden is uitgewerkt in het Burgerlijk Wetboek. De regeling komt erop neer dat de gebruiker gehouden is de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand te stellen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.  
 
De opdrachtnemer heeft hier niet aan voldaan. De reden dat de algemene voorwaarden te omvangrijk zijn, is geen excuus aangezien deze uit slechts 7 pagina’s bestaat. Er is volgens de rechter dan ook geen redelijke grond om in dit geval af te wijken van het voorschrift van terhandstelling van de voorwaarden. Dat de opdrachtnemer al dan niet aan de klant de mogelijkheid tot kennisneming van de voorwaarden heeft geboden, is dan ook niet van belang. De algemene voorwaarden worden dan ook door de rechter nietig verklaard.  

Wat kunt u doen? 

Het hanteren van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar is wel aan te raden. Hierin legt u de voorwaarden vast die voor alle klanten van toepassing zijn. In de opdracht van dienstverlening legt u de specifieke afspraken met de klant vast. Op deze manier is uw dienstverlening transparant. Maar dan moet u de algemene voorwaarden wel aan aantoonbaar aan u klant hebben verstrekt. Dit kan door ze standaard mee te sturen bij de afspraakbevestiging. Of door ze onderdeel te laten zijn van uw opdracht tot dienstverlening. Het vermelden op de opdracht dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en/of te vinden zijn op de website of gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel is, zeker in het geval van consumenten onvoldoende. Daarnaast moeten de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op de opdracht. Is dat niet het geval, is dat ook een reden voor een rechter om ze te vernietigen. 

Wat kan SVC voor u doen? 

SVC werkt regelmatig samen met Polis Advocaten. Zij hebben een pakket samengesteld voor financiële dienstverleners. Een opdrachtbevestiging, inclusief omschrijving werkzaamheden en algemene voorwaarden in een. Wilt u laten checken of u in uw huidige proces voldoet aan het overhandigen van algemene voorwaarden? Dan kunnen wij een dossiercheck doen. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!