‘Verkeerde’ begunstiging fout van adviseur?

20 september 2021 om 16:00

Deze casus betreft een levensverzekering afgesloten door een gescheiden man, met als mede-begunstigde zijn ‘echtgenote.’ De man had het verschil tussen vriendin en echtgenote zelf moeten onderkennen en bovendien had vriendin gezegd dat zij (wél) zijn echtgenote was. Wanneer de man komt te overlijden, ontvangt de vriendin van de man geen uitkering. Is de adviseur aansprakelijk voor de 'verkeerde' begunstiging?

De feiten

De klant heeft vanaf 2003 (ongehuwd/ongeregistreerd) samengewoond met meneer X. Uit deze relatie zijn twee kinderen geboren. Uit een eerder huwelijk van meneer X zijn ook twee kinderen geboren.

In de periode tussen 2003 en 2014 heeft meneer X via bemiddeling van een tussenpersoon een aantal overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten op zijn eigen leven. Drie polissen zijn afgesloten bij Nationale Nederlanden met als begunstigde de echtgenote van de verzekeringnemer. In 2011 is een polis aangepast. Daarbij heeft de klant meegetekend als ‘echtgeno(o)te van de ondergetekende’. 

In december 2014 is meneer X overleden.

De klant heeft de tussenpersoon en de adviseur meermaals schriftelijk aansprakelijk gesteld voor schade omdat niet is geadviseerd dan wel bewerkstelligd dat zij als (mede) begunstigde onder de polissen bij Nationale Nederlanden is aangemerkt. De tussenpersoon en de adviseur hebben geen aansprakelijkheid erkend.

De klant is van mening dat de adviseur en de tussenpersoon zijn tekortgeschoten in de zorgplicht die zij als redelijk handelend assurantietussenpersoon hadden moeten betrachten ten opzichte van haar en tevens dat deze partijen ten opzicht van haar onrechtmatig hebben gehandeld. Aangezien de adviseur en de tussenpersoon op de hoogte waren van de doelstellingen van meneer X, namelijk dat de overlijdensrisicoverzekeringen ten gunste dienden te komen van de klant, hadden de adviseur en de tussenpersoon onderzoek moeten doen naar de feitelijke situatie van meneer X en de door hem aangeleverde informatie moeten controleren. De adviseur en de tussenpersoon hebben dit nagelaten en de standaardbegunstiging opgenomen in de polissen van Nationale Nederlanden. Dit heeft als gevolg dat deze polissen ten onrechte niet ten gunste zijn gekomen van de klant, die niet met meneer X gehuwd was. 

De beoordeling

Vaststaat dat op de polissen van Nationale Nederlanden niet de klant maar “de echtgenote” van verzekerde als (mede-) begunstigde aangewezen.

Volgens de rechtbank hebben de adviseur en de tussenpersoon niet onrechtmatig gehandeld. Van meneer X mocht worden verwacht dat hij de persoon of personen die hij als begunstigde(n) van de polis wilde aanwijzen correct zou aanduiden. Ook mocht van meneer X worden verwacht dat hij wist in welke juridische/familiale verhouding hij tot de beoogde begunstigde(n) stond. Ook mocht meneer X verondersteld worden bekend te zijn met het verschil tussen een echtgenote dan wel geregistreerd partner en een levenspartner met wie geen huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten.

Ook al zou meneer X niet van de juiste status van zijn relatie met de klant op de hoogte zijn, zijn er geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen op grond waarvan de tussenpersoon en de adviseur dit zouden hebben moeten begrijpen. Zeker niet, omdat de klant zelf bij de wijziging van een van de polissen heeft ondertekend als de echtgenote van meneer X. De tussenpersoon en de adviseur mochten er daarom op vertrouwen dat de klant de echtgenote was van meneer X. Er was verder geen reden om dit te verifiëren.

Ten overvloede tekent de rechtbank aan dat er ook nog een andere hobbel genomen had moeten worden. Het is niet zonder meer gezegd dat de klant schade lijdt door de verkeerde begunstiging. De klant gaat ervan uit dat meneer X zou hebben bedoeld de klant als (mede-) begunstigde van de betreffende polis aan te wijzen. Die stelling kán juist zijn maar zeker is dat niet. Het is denkbaar dat meneer X gewild had dat de uitkering uit deze polis volledig naar zijn kinderen zou gaan. Omdat echter de vordering toch al niet toewijsbaar is behoeft deze kwestie niet verder onderzocht te worden.

De rechtbank is van oordeel dat de adviseur en de tussenpersoon niet aansprakelijk zijn. De vordering wordt dan ook afgewezen. De klant zal is veroordeeld in de proceskosten van de tussenpersoon en de adviseur.

Wat kunt u doen?

Als adviseur is het belangrijk dat u de wensen en doelstellingen van de klant inventariseert. U mag daarbij uitgaan van de informatie die u ontvangt van de klant, maar het is wel zinvol om controlevragen te stellen om na te gaan of u de juiste conclusies hebt getrokken. Bij de ontvangst van de polis controleert u of de gegevens overeenkomen met de aanvraag zoals u die heeft ingediend. Vraag ook altijd aan de klant om zelf ook de gegevens op de polis te controleren. Wanneer u de klant in het kader van nazorg vraagt of de persoonlijke en / of financiële situatie van de klant is gewijzigd, is het van belang dat u controleert of de verandering consequenties heeft voor de lopende producten.

Wat kan SVC voor u doen?

Heeft u behoefte aan ondersteuning met betrekking tot uw zorgplicht? Wij kunnen u hierin voorzien door middel van een Keurmerk Certificeringsaudit, dossiercontrole, een workshop en voorbeelden in ons Kennisportal. Neem contact met ons op en wij informeren u over de mogelijkheden.
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!