Wat is een volledig financieel advies?

16 september 2022 om 17:00

De klanten hebben een klacht ingediend, omdat de adviseur naar hun mening een onvolledig en onjuist hypotheekadvies heeft gegeven. In de overeenkomst van opdracht is vastgelegd er in verband met de aankoop van woning een volledig advies zou worden gegeven en zou worden bemiddeld bij het afsluiten van de financiering. Vlak voor het afsluiten van de hypotheek bleek dat, in de situatie van de klant, een familiehypotheek een fiscaal en financieel voordeliger alternatief was. Wat mag een klant verwachten van een volledig financieel advies? 

De feiten 

Voor de werkzaamheden zoals vastgelegd in de overeenkomst van opdracht is een bedrag overeengekomen van € 2.295,-. Verder is vastgelegd dat bij volledig advies een complete inventarisatie wordt gemaakt van de wensen en doelstellingen, kennis, ervaring en risicobereidheid van de klant. Op basis daarvan wordt advies gegeven dat aansluit op de persoonlijke situatie bij pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Verder zijn er in de slotbepalingen van de overeenkomst opgenomen dat de aan het kantoor verstrekte opdrachten uitsluitend leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen. 

De klanten hebben medio mei 2021 een renteaanbod ondertekend. Vervolgens hebben de klanten op verzoek van de aanbieder diverse stukken aangeleverd. Omdat de aankoop van de woning gedeeltelijk werd gefinancierd met schenkingen door de ouders en grootouders heeft de aanbieder verzocht om een bewijs van deze eigen middelen.  

Eind mei 2021 hebben de klanten een e-mail gestuurd aan de adviseur waarin zij aangeven dat zij e.e.a. op een rij hebben gezet. En dat het vanuit financieel en fiscaal perspectief aanzienlijk beter voor de klant is om voor een andere hypotheekconstructie te gaan. Bij de nieuwe berekening is goed gekeken naar de inkomenspositie, maandlasten en fiscale aspecten. Klanten geven aan te gaan voor een familiehypotheek.  

Binnen enkele dagen heeft de adviseur per e-mail gereageerd en aangegeven dat ondanks dat de aanvraag niet definitief wordt gemaakt, er conform de opdrachtbevestiging kosten in rekening worden gebracht. De aanvraag was zo goed als rond. De kosten bedragen € 1.995,-. Klanten geven aan teleurgesteld te zijn in de dienstverlening van de adviseur. Zij gaan niet akkoord met de genoemde kosten en willen dat deze worden geschrapt. 

De beoordeling 

Tussen de adviseur en de klanten is een opdracht tot overeenkomst opgesteld. Bij de uitvoering van de opdracht moet de adviseur de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Dat betekent dat hij bij de uitvoering van de opdracht de zorgvuldigheid moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Dat houdt in dat hij de wensen en mogelijkheden van zijn klanten onderzoekt en passend adviseert.  

De klanten zijn van mening dat de adviseur haar zorgplicht heeft geschonden door hen niet te voorzien van een volledig advies. Achteraf is gebleken dat de optie van de familiehypotheek niet is besproken, terwijl dit wel fiscaal en financieel de meest gunstige optie voor de klanten bleek te zijn. De adviseur heeft hiertegen ingebracht dat zij adviseert over de verschillende hypotheekvormen van diverse geldverstrekkers die de organisatie aanbiedt. De familiehypotheek is een uitzonderlijke constructie die in het algemeen pas ter sprake komt wanneer financiering via de reguliere wegen niet lukt. In het geval van de klanten bleek het mogelijk om via de reguliere weg een hypothecaire geldlening af te sluiten.  

Dat de klant teleurgesteld is in het gegeven advies, betekent niet dat de adviseur haar zorgplicht heeft geschonden. Partijen zijn in de overeenkomst van opdracht overeengekomen dat de adviseur de klanten zal voorzien van een volledig advies. Dit houdt onder meer in dat de adviseur daarbij producten selecteert uit het productassortiment die passen bij het profiel en doelstellingen van de klant. De adviseur heeft toegelicht dat de term ‘volledig advies’ met name ziet op het feit dat er eveneens advies gegeven wordt over de financiële situatie bij verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid en dergelijke.  

De commissie is van oordeel dat uit de overeenkomst van opdracht niet volgt dat de adviseur iedere mogelijke hypotheekvorm met de klanten zou moeten bespreken. Hoewel de commissie zich kan voorstellen dat de klanten graag gewild zouden hebben dat hun volledige financiële situatie, alsmede alle mogelijke financieringsopties, met hen waren doorgenomen, wijst de commissie erop dat de klanten in dat geval hadden moeten opteren voor financiële planning in plaats van een hypotheekadvies.  

Tevens is de commissie van oordeel dat de adviseur de op haar rustende zorgplicht jegens de klanten niet geschonden heeft. Op grond daarvan komen de aan de klanten in rekening gebrachte kosten niet voor kwijtschelding in aanmerking.  

Wat kunt u doen? 

Door tijdens de kennismaking goed aan uw klant uit te leggen wat u doet voor de klant en welke dienstverlening u biedt, kan de klant bepalen of hij verder met u zaken wil goed. Leg de gemaakte afspraken over welke werkzaamheden u wel en welke werkzaamheden u niet voor de klant doet (de omvang van de opdracht) vast in een opdracht tot dienstverlening. Leg ook goed vast of en zo ja welke kosten in rekening worden gebracht wanneer de opdracht door de klant onverhoopt (tussentijds) wordt geannuleerd en u al werkzaamheden heeft verricht. Zodat ook daar geen misverstand over kan ontstaan. 

Wat kan SVC voor u doen? 

In onze kennisportal hebben wij diverse sjablonen beschikbaar. Bijvoorbeeld voor een Opdracht tot dienstverlening. Uw dienstverlening wordt nog transparanter bij gebruik van algemene voorwaarden. Deze kunt u het beste laten opstellen door een jurist. Zorg ervoor dat deze niet te lang en in begrijpelijke taal zijn en van toepassing worden verklaard op uw dienstverlening. Heeft u vragen over onze kennisportal? Neemt u dan contact met ons op.
Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!