Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten


Afgelopen februari heeft het Verbond van Verzekeraars en de NVGA haar leden geïnformeerd over het nieuwe Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. De NVGA heeft ook een aantal workshops georganiseerd. Gevolmachtigden die geen lid zijn van de NVGA zijn nog niet formeel geïnformeerd over het nieuwe werkprogramma. Een aantal gevolmachtigden heeft SVC gevraagd om haar visie op dit nieuwe werkprogramma te geven.

Aanleiding voor de ontwikkeling van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten is het onderzoek van DNB eind 2013* waarin geconcludeerd werd dat de risicobeheersing in het volmachtkanaal onvoldoende was. Het sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars heeft daarom opdracht gegeven de verschillende mogelijkheden voor verbetering van de risicobeheersing van de uitbestedingsrelatie tussen volmachtgever en de gevolmachtigde agent te onderzoeken. De uitkomst van het onderzoek is de introductie van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten.

Op www.volmachtbeheer.nl is de nieuwe module Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten beschikbaar. Deze module ondersteunt het (controle)proces en vervangt het Self Assessment Gevolmachtigd Agent (SAGA).

Er zijn gevolmachtigden die vrijwillig deelnamen aan het Self Assessment Gevolmachtigd Agent (SAGA) en er zijn gevolmachtigden die door de accountant een ‘Rapport van specifiek overeengekomen werkzaamheden AO/IC’ (AO/IC Rapportage) lieten opstellen. De introductie van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten heeft voor deze groepen een andere impact.

Self Assessment Gevolmachtigd Agent (SAGA)
Een gevolmachtigde die in 2016 gebruik maakte van het Self Assessment Gevolmachtigd Agent (SAGA) gebruikt in 2017 het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten (via www.volmachtbeheer.nl). Daarnaast moet de gevolmachtigde over het boekjaar 2017 een rapportage van de accountant verstrekken met betrekking tot de aansluiting van de financiële gegevens over de volmacht. De accountant zal, net als in voorgaande jaren, de AO/IC betrekken in zijn werkzaamheden maar rapporteert hier niet afzonderlijk over ten behoeve van volmachtgevers. Vanaf het boekjaar 2018 moet de gevolmachtigde naast de door de accountant opgestelde financiële rapportage ook een door een accountant opgestelde AO/IC Rapportage verstrekken.

AO/IC Rapportage
Een gevolmachtigde die over het boekjaar 2016 een AO/IC Rapportage liet opstellen gebruikt in 2017 het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten (via www.volmachtbeheer.nl). Daarnaast wordt over het boekjaar 2017 een rapportage verstrekt met betrekking tot de aansluiting van de financiële gegevens over de volmacht. Over het boekjaar 2017 hoeft geen AO/IC Rapportage voor de volmachtgever te worden opgesteld. De accountant zal, net als in voorgaande jaren, wel uw AO/IC moeten betrekken in de werkzaamheden om een financiële jaarrapportage af te kunnen geven. De accountant hoeft echter met betrekking tot het boekjaar 2017 niet afzonderlijk over de AO/IC te rapporteren. Deze afzonderlijke rapportage aan volmachtgevers over de AO/IC, start weer vanaf het boekjaar 2018. Vanaf het boekjaar 2018 moet de gevolmachtigde naast de door de accountant opgestelde financiële rapportage ook een door een accountant opgestelde AO/IC Rapportage aan de volmachtgever verstrekken.

Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten
Het boekjaar 2017 is een overgangsjaar. In 2017 gebruikt iedere gevolmachtigde het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten (via www.volmachtbeheer.nl). Over het boekjaar 2018 (dus niet over het boekjaar 2017) zal een accountant 71 van de 116 aspecten uit het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten inhoudelijk moeten controleren en de uitkomsten in een AO/IC Rapportage moeten verwerken. Deze rapportage wordt door de gevolmachtigde verstrekt aan de volmachtgever. Daarnaast wordt door de gevolmachtigde een door de accountant opgestelde rapportage verstrekt met betrekking tot de aansluiting van de financiële gegevens over de volmacht.

Bij een juiste en volledige toepassing van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten door een gevolmachtigde zal de door DNB vereiste beheersing en professionalisering binnen het volmachtkanaal toenemen. Wel zal de tijd die een gevolmachtigde besteed aan het afleggen van verantwoording toenemen en omdat de werkzaamheden van de accountant toenemen zullen vanaf het boekjaar 2018 ook de jaarlijkse accountantskosten stijgen.

SVC levert producten die de gevolmachtigde helpen om op een efficiënte en effectieve wijze invulling te geven aan het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. Denk hierbij aan informatiebijeenkomsten, het SVC Kennisportal, de Workshop 'Interne Audit bij de Gevolmachtigd Agent', de Workshop 'De Gevolmachtigde Agent en risicomanagement' en de audit aanpak van SVC bij het leveren van een AO/IC Rapportage en de financiële jaarrapportage.

Ook bieden wij de accountant van gevolmachtigden die nog geen gebruik maken van de accountantsdienstverlening van SVC, de mogelijkheid om kennis over het volmachtbedrijf en het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten op te doen in de vorm van een tweedaagse workshop. Daarnaast is het in dat geval mogelijk dat de accountant de financiële jaarrapportage verzorgt en SVC de AO/IC Rapportage.

Hoewel wij in 2016 als pilot een audit hebben uitgevoerd op basis van een concept van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten, zal het overgangsjaar 2017 waarschijnlijk ook ons nieuwe inzichten opleveren. Wij zullen over dit onderwerp dan aanvullend publiceren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen met ons bedrijfsbureau.

* DNB heeft in haar nieuwsbrief van 30 maart 2017 aangekondigd in 2017 opnieuw onderzoek te zullen doen naar de huidige uitbestedingen van verzekeraars en de beheersing van deze uitbestedingsrisico's.
 


Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!