Onjuist bedrag doorgeven is schending zorgplicht

23 juni 2023 om 15:30

Op 22 september 2022 plaatsten wij naar aanleiding van een uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid het artikel: Is doorgeven van verkeerd bedrag schending van zorgplicht? In het kort ging de klacht over het feit dat de adviseur in zijn berekening over hoeveel geld de klant zou overhouden na verkoop van de oude woning en aflossing van het overbruggingskrediet een te laag bedrag had doorgegeven. De adviseur vergat in zijn berekening een extra hypotheek van € 70.000,- waarvoor hij zelf was ingeschakeld voor advies en bemiddeling. Hierdoor ontstond een gat in de begroting van de klant. De Geschillencommissie achtte de klacht ongegrond en gaf aan dat hoewel het te betreuren is dat de adviseur een foutief bedrag genoemd heeft, de commissie vanwege de omstandigheden waaronder dit gebeurde van oordeel is dat de adviseur zijn zorgplicht niet geschonden heeft. De klanten waren het niet eens met deze beslissing en gingen in beroep. Hoe oordeelt de commissie van beroep?

De beoordeling van het beroep

De klanten klagen in het beroep dat de Geschillencommissie ten onrechte heeft geoordeeld dat van de adviseur niet kon worden verlangd dat hij zich ten tijde van de WhatsAppberichten op en het telefoongesprek in augustus 2020 precies herinnerde dat er sprake was van een aanvullende lening van € 70.000,-. Van de adviseur kan worden verwacht dat hij het dossier raadpleegt, voordat hij informatie aan de klanten verstrekt over hun financiële situatie. De klanten wisten niet dat de adviseur op dat moment op vakantie was.

Er staat vast dat de adviseur in augustus 2020 een fout heeft gemaakt. Toen de klanten hem vroegen hoeveel geld er uit de verkoop van de oude woning beschikbaar zou zijn voor de verbouwing en verbetering van de nieuwe woning, heeft hij tot tweemaal toe een onjuist antwoord gegeven. Deze handelwijze is onzorgvuldig te noemen.

Het feit dat de adviseur op vakantie was toen hij werd geconfronteerd met de vragen van de klanten, doet daar niet aan af. Ook als de adviseur ervoor kiest om tijdens zijn vakantie inhoudelijke vragen van de klanten te beantwoorden, kan van hem worden verlangd dat hij dat doet met de nodige zorgvuldigheid en dat hij een voorbehoud maakt ten aanzien van de juistheid van zijn advies als hij niet over een dossier beschikt of gegevens ontbreken.


Uit het feit dat de klanten tot twee keer toe contact hebben opgenomen met de adviseur blijkt dat zij zich tot de adviseur hebben gewend, omdat zijzelf op dat moment niet meer voldoende overzicht over hun financiële situatie hadden. Ook al hadden de klanten op grond van de gegevens waarover zij beschikten, zelf kunnen vaststellen dat de resterende hypotheek ongeveer € 270.000,- bedroeg en niet € 200.000,- en hadden zij kunnen zien dat de berekening van de adviseur niet klopte, dan betekent dat nog niet dat de adviseur geen verwijt gemaakt kan worden.

Op de adviseur, als degene die bij uitstek deskundig is dienaangaande, rustte de verplichting om de klanten op basis van het dossier en onafhankelijk van hun mededelingen, op juiste wijze van de informatie te voorzien die zij nodig hadden voor het opstellen van de begroting voor de verbouwing. Door zonder het dossier te raadplegen en zonder enig voorbehoud tot twee keer toe de informatie te verstrekken op een expliciete vraag van de klanten die hij adviseerde, heeft de adviseur niet aan die verplichting voldaan. Het uitgangspunt is dat klanten mogen vertrouwen op de juistheid van de informatie van hun adviseur als degene die bij uitstek deskundig is.

Over de schade hebben de klanten hebben het volgende aangevoerd. Op basis van de mededelingen van de adviseur dat er ongeveer € 100.000,- vrij zou komen uit de verkoop, is er een begroting opgemaakt en zijn er afspraken gemaakt met installateurs en aannemers. Toen het de klanten bleek dat de adviseur een fout had gemaakt, was het maar in beperkte mate mogelijk om de geplande investeringen aan te passen. De klanten beschikten niet over voldoende eigen middelen en waren genoodzaakt een aanvullende hypothecaire lening te sluiten.

Het feit dat er een begrotingstekort van € 63.791,- is ontstaan, omdat de klanten grotere investeringen in de nieuwe woning hebben gedaan dan het budget toeliet, is op zichzelf geen schade is. Tegenover deze investeringen staat immers een vermogensvermeerdering in de vorm van een waardevermeerdering van de nieuwe woning. Dat de klanten de investeringen niet zouden hebben gedaan als zij hadden geweten dat zij uitgingen van een te hoog budget, maakt dat niet anders. De rente die klanten moeten betalen over de aanvullende lening van € 70.000,- valt wel onder schade. Dit wordt door de Commissie begroot op € 16.000,-

Kortom, het beroep van de klanten is gegrond. De adviseur moet de geleden schade, begroot op € 16.000,- aan de klanten vergoeden. Verder dient de adviseur het door de klanten betaalde klachtgeld te vergoeden.

Wat kunt u doen?

De vakantieperiode ligt voor de deur. Geef bijtijds aan uw klanten door wanneer u in verband met vakantie niet bereikbaar bent. En laat weten bij wie klanten terecht kunnen tijdens uw afwezigheid. Mocht u tijdens uw vakantie toch gebeld worden door een klant, geef dan alleen antwoord als u benodigde informatie uit het dossier heeft kunnen halen. Uit deze uitspraak blijkt dat een verkeerd gegeven antwoord grote consequenties kan hebben. Niet alleen voor de klant, maar ook voor u.

Wat kan SVC voor u doen?

Met het Wft-abonnement heeft u toegang tot het Kennisportal van SVC met procedures, instructies en formulieren om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast ontvangt u onze periodieke nieuwsbrief met uitspraken over relevante jurisprudentie, KiFiD-uitspraken en wettelijke wijzigingen en kunt u gebruik maken van onze helpdesk. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.
Proud member of
Logo PIAGROUP
Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven het laatste nieuws?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!